Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2006.14.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2006 r.

KOMUNIKAT
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego

1.
Informuje się, że w dniu 12 lipca 2006 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadał Panu dr. inż. Piotrowi GŁUCHOWI, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934), uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie określonym w pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863).
2.
Uprawnienia, o których mowa w pkt 1, są ważne do dnia 31 lipca 2009 r.