Uznawanie środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasady aktualizacji ich wyceny, zasady i stawki amortyzacji w jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych i zakładach budżetowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1988.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 lutego 1988 r.
w sprawie uznawania środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasad aktualizacji ich wyceny, zasad i stawek amortyzacji w jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych i zakładach budżetowych.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz. 296, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1987 r., Nr 33, poz. 181) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zasady uznawania środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasady przeprowadzania aktualizacji wyceny środków trwałych, zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak też wysokość stawek amortyzacyjnych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie uznawania środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasad aktualizacji ich wyceny oraz zasad i stawek amortyzacji (Dz. U. Nr 39, poz. 219) stosuje się do jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1988 r.