Uznanie państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa w likwidacji za zlikwidowaną i wykreślenia... - OpenLEX

Uznanie państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa w likwidacji za zlikwidowaną i wykreślenia jej z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.34

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie uznania państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa w likwidacji za zlikwidowaną i wykreślenia jej z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) w związku z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie likwidacji państwowej instytucji kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa (Dz. Urz. MKiDN poz. 72 oraz z 2019 r. poz. 9, 17 i 29) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Państwową instytucję kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa w likwidacji uznaje się za zlikwidowaną z dniem 31 maja 2019 r.
§  2. 
Państwową instytucję kultury Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa w likwidacji wykreśla się z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 31 maja 2019 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).