Dz.Urz.KGP.2018.70

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.
uznaniu niektórych aktów kierowania Komendanta Głównego Policji za nieobowiązujące

1. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz aktów kierowania Komendanta Głównego Policji w zakresie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji, które utraciły moc obowiązującą.
2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ AKTÓW KIEROWANIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W ZAKRESIE SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZWODOWEGO W POLICJI, KTÓRE UTRACIŁY MOC OBOWIĄZUJĄCĄ

1) decyzja nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 marca 1991 r. w sprawie zasad opracowywania programów kształcenia w szkołach Policji;

2) decyzja nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 stycznia 1992 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia na kursie przygotowawczym dla nowo przyjętych policjantów w specjalności "obserwacja";

3) decyzja nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 stycznia 1992 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu kształcenia aspirantów Policji kryminalnej;

4) decyzja nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 stycznia 1992 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia podstawowego policjantów służby techniki operacyjnej w specjalności "obserwacja";

5) decyzja nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 stycznia 1992 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia techników kryminalistyki;

6) decyzja nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 stycznia 1992 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego: ramowego programu kształcenia aspirantów policji prewencji (dzielnicowych);

7) decyzja nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 stycznia 1992 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia podstawowego policjantów służby techniki operacyjnej w specjalności "technika";

8) decyzja nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lutego 1992 r. sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu kształcenia podoficerów Policji kryminalnej;

9) decyzja nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 1992 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia aspirantów Policji - przewodników psów tropiących i tresury psów tropiących Policji;

10) decyzja nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia aspirantów służby techniki operacyjnej;

11) decyzja nr 55 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 września 1992 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia podoficerskiego w specjalności obserwacja dla policjantów służby techniki;

12) decyzja nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 1993 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia podoficerów Policji ruchu drogowego;

13) decyzja nr 8/93 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lutego 1993 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia aspirantów służb logistycznych w systemie zaocznym;

14) decyzja nr 9/93 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lutego 1993 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia podoficerów służb logistycznych w systemie zaocznym;

15) decyzja nr 20/93 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu stacjonarnego doskonalenia zawodowego policjantów z wydziałów operacyjno-rozpoznawczych komend wojewódzkich Policji zwalczających przestępczość związaną z narkomanią;

16) decyzja nr 32/93 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu doskonalenia zawodowego dyżurnych jednostek Policji (do szczebla komendy rejonowej Policji);

17) decyzja nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lipca 1993 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu doskonalenia zawodowego dyżurnych komend wojewódzkich Policji;

18) wytyczne nr 2/93 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 lipca 1993 r. w sprawie szkolenia przygotowawczego i dokształcającego pracowników Straży Przemysłowej i innych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

19) decyzja nr 46/93 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 1993 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu szkolenia podoficerów Policji na specjalistycznych kursach dla policjantów służb patrolowo-interwencyjnych;

20) decyzja nr 48/93 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 1993 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu szkolenia podoficerów Policji na specjalistycznych kursach dla policjantów oddziałów prewencji;

21) decyzja nr 76 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia wstępnego policjantów służby dochodzeniowo-śledczej;

22) decyzja nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 kwietnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu intensywnego nauczania języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego;

23) decyzja nr 47 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia aspirantów Policji ruchu drogowego;

24) decyzja nr 58 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 1994 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu menedżerskiego kursu dla kadry kierowniczej Policji;

25) decyzja nr 59 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 1994 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu trzeciego etapu doskonalenia językowego organizowanego przez Studium Języków Obcych CSP dla stażystów z Cannes-Ecluse;

26) decyzja nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu szkolenia policjantów- konwojentów wartości pieniężnych;

27) decyzja nr 73 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu kursu metodycznego dla nauczycieli szkół i ośrodków szkolenia Policji;

28) decyzja nr 81 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia kierowników ogniw techniki kryminalistycznej;

29) decyzja nr 82 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia na kursie "WPROWADZENIE DO PROCESORA TEKSTU QR-TEKST";

30) decyzja nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 1995 r. w sprawie wprowadzenia do użytku ramowego programu szkolenia użytkowników systemu UNIX - "Podstawy administracji systemem SCO UNIX V/386";

31) decyzja nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 1995 r. w sprawie wprowadzenia do użytku ramowego programu szkolenia użytkowników systemu UNIX - "Wprowadzenie do systemu SCO UNIX V/386";

32) decyzja nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kursu doskonalenia zawodowego dla dowódców drużyn Oddziałów Prewencji i ogniw patrolowo- interwencyjnych;

33) decyzja nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kursu doskonalenia zawodowego dla kierowników referatów dzielnicowych;

34) decyzja nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia policjantów zajmujących się problematyką nieletnich;

35) decyzja nr 35 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu kursu dla kadry kierowniczej wydziałów zaopatrzenia /transportu/ komend wojewódzkich Policji;

36) decyzja nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia podoficerów Policji w systemie zaocznym na specjalistycznych kursach dzielnicowych;

37) decyzja nr 58 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 1995 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia słuchaczy kursu podstawowego;

38) decyzja nr 66 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 maja 1995 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego ramowego programu kształcenia - przewodników psów i tresury psów Policji;

39) decyzja nr 74 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wprowadzenia do programów specjalistycznych w szkołach policyjnych dodatkowego bloku tematycznego z zakresu ochrony praw człowieka;

40) decyzja nr 75 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wprowadzenia do programów podoficerskich w szkołach policyjnych dodatkowego bloku tematycznego z zakresu ochrony praw człowieka;

41) decyzja nr 76 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie wprowadzenia do programów aspiranckich w szkołach policyjnych dodatkowego bloku tematycznego z zakresu ochrony praw człowieka;

42) decyzja nr 86 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 lipca 1995 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia i doskonalenia zawodowego etatowych pododdziałów antyterrorystycznych Policji;

43) decyzja nr 93 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia policjantów jednostek terenowych w zakresie taktyki i technik interwencji;

44) decyzja nr 104 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 1995 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia wstępnego policjantów - negocjatorów;

45) decyzja nr 120 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 1995 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu kursu metodycznego dla nauczycieli szkół i ośrodków szkolenia policji w zakresie projektowania i wykorzystywania środków dydaktycznych w procesie kształcenia policjantów;

46) decyzja nr 017 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia podoficerskiego policjantów służby techniki operacyjnej w specjalności "tajna obserwacja";

47) decyzja nr 128 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Programu intensywnego kursu języka niemieckiego dla początkujących;

48) decyzja nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 stycznia 1997 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu kursu informatyczno-metodycznego dla opiekunów praktyk z jednostek macierzystych policjantów odbywających szkolenie zawodowe;

49) decyzja nr pf-12 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 stycznia 1997 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia podoficerskiego z problematyki obronnej i programu szkolenia aspiranckiego problematyki obronnej;

50) decyzja nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu warsztatów szkoleniowych dla wykładowców szkół i ośrodków szkolenia Policji przygotowujących i realizujących praktyczny egzamin końcowy na kursie podstawowym;

51) decyzja nr 87 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia aspirantów służb patrolowo- interwencyjnych i oddziałów prewencji;

52) decyzja nr 105 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 maja 1997 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia aspirantów dzielnicowych;

53) decyzja nr 170 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia aspirantów dyżurnych;

54) decyzja nr 188 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 września 1997 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia podoficerskiego o specjalności dzielnicowy;

55) decyzja nr 41 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia do programu szkolenia podstawowego dodatkowego bloku tematycznego z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych przez Policję oraz zmiany decyzji w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia podstawowego;

56) decyzja nr 58 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia rezerwy kadrowej na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji;

57) decyzja nr 114 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Programu doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służby kryminalnej w zakresie nowych kodyfikacji karnych" (Dz. Urz. KGP z 1999 r. poz. 7);

58) decyzja nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu podstawowego szkolenia informatycznego oraz wydawania Pierwszego Certyfikatu Informatycznego Policji (Dz. Urz. KGP z 1999 r. poz. 26 i 58);

59) decyzja nr 184 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 września 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu doskonalenia zawodowego policjantów ruchu drogowego pracujących w Ekipach Techniki Drogowej i Ekologii (Dz. Urz. KGP z 1999 r. poz. 29);

60) decyzja nr 197 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 października 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu III etapu szkolenia metodycznego dla nauczycieli szkół i ośrodków szkolenia Policji (Dz. Urz. KGP z 1999 r. poz. 34);

61) decyzja nr 229 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie kształcenia instruktorów sportu ze specjalnością taktyki i technik interwencji policyjnych (Dz. Urz. KGP z 1998 r. poz. 40);

62) zarządzenie nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie założeń programowych i metodycznych przeszkolenia podstawowego strażników straży gminnych oraz zasad udziału policjantów w innych szkoleniach dla potrzeb straży (Dz. Urz. KGP z 1999 r. poz. 44);

63) decyzja nr 253 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia dla policjantów zakwalifikowanych do rezerwy kadrowej na stanowisko naczelnika wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji (Dz. Urz. KGP z 1999 r. poz. 56);

64) decyzja nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego programu szkolenia podoficerskiego o specjalności operacyjno-dochodzeniowej dla policjantów zakwalifikowanych na 3- letnie studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (Dz. Urz. KGP poz. 66);

65) decyzja nr 69 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie programów szkolenia menedżerskiego dla wyższej kadry kierowniczej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 80);

66) decyzja nr 86 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie programu szkolenia podstawowego policjantów z wyższym wykształceniem (Dz. Urz. KGP poz. 85);

67) decyzja nr 87 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie programu szkolenia podstawowego policjantów - kobiet nie posiadających wyższego wykształcenia (Dz. Urz. KGP poz. 86);

68) decyzja nr 135 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie powierzenia Szkole Policji w Słupsku realizacji programu szkolenia podstawowego dla policjantów z wyższym wykształceniem (Dz. Urz. KGP poz. 98);

69) decyzja nr 136 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie powierzenia Szkole Policji w Pile realizacji programu szkolenia podstawowego (Dz. Urz. KGP poz. 99);

70) decyzja nr 154 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 1999 r. w sprawie programu szkolenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas prowadzenia akcji ratowniczej (Dz. Urz. KGP poz. 104);

71) decyzja nr 159 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 września 1999 r. w sprawie powierzenia Szkole Policji w Katowicach szkolenia aspirantów dyżurnych (Dz. Urz. KGP poz. 106);

72) decyzja nr 185 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 1999 r. w sprawie programu szkolenia podoficerów służby kryminalnej o specjalności operacyjno- rozpoznawczej (Dz. Urz. KGP poz. 110);

73) decyzja nr 186 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 1999 r. w sprawie programu szkolenia podoficerów służby kryminalnej o specjalności dochodzeniowo- śledczej (Dz. Urz. KGP poz. 111);

74) decyzja nr 199 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie programu kursu informacyjno - metodycznego dla opiekunów praktyk z oddziałów prewencji (Dz. Urz. KGP poz. 115);

75) decyzja nr 212 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie powierzenia Szkole Policji w Słupsku realizacji programu szkolenia podstawowego dla policjantów z wyższym wykształceniem (Dz. Urz. KGP poz. 118);

76) decyzja nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie powierzenia Szkole Policji w Pile realizacji programu szkolenia podstawowego dla policjantów z wyższym wykształceniem (Dz. Urz. KGP poz. 119);

77) decyzja nr 220 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie programu szkolenia podoficerskiego służby prewencyjnej dla policjantów oddziałów prewencji i ogniw patrolowo - interwencyjnych (Dz. Urz. KGP z 2000 r. poz. 2);

78) decyzja nr 229 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie powierzenia Szkole Policji w Katowicach szkolenia aspirantów służb patrolowo- interwencyjnych oraz podoficerów - dzielnicowych (Dz. Urz. KGP z 2000 r. poz. 4);

79) decyzja nr 231 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie powierzenia Szkole Policji w Słupsku realizacji programów szkolenia podstawowego dla nowo przyjętych policjantów (Dz. Urz. KGP z 2000 r. poz. 5);

80) decyzja nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego pilotażowej wersji "Programu szkolenia dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej" (Dz. Urz. KGP poz. 9);

81) decyzja nr 28 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 lutego 2000 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Szkolenia Policji w Opolu z siedzibą w Brzegu realizacji programu szkolenia podstawowego dla nowo przyjętych policjantów z wyższym wykształceniem (Dz. Urz. KGP poz. 19);

82) decyzja nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów - nauczycieli szkół i ośrodków szkolenia Policji w zakresie oceniania policjantów - słuchaczy (Dz. Urz. KGP poz. 20);

83) decyzja nr 38 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla policjantów zakwalifikowanych do rezerwy kadrowej na stanowisko naczelnika wydziału dochodzeniowo-śledczego komendy powiatowej (miejskiej) Policji (Dz. Urz. KGP poz. 22);

84) decyzja nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów służby do walki z przestępczością narkotykową. Etap I (Dz. Urz. KGP poz. 24);

85) decyzja nr 60 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia i doskonalenia zawodowego (wyrównawczego) przygotowującego policjantów pododdziałów antyterrorystycznych do realizacji zadań służbowych w zakresie zwalczania terroryzmu i bandytyzmu (Dz. Urz. KGP poz. 27);

86) decyzja nr 78 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego kadry dowódczej średniego szczebla pododdziałów zwartych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 32);

87) decyzja nr 93 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego magazynierów-mechaników sprzętu uzbrojenia jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 34);

88) decyzja nr 106 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie powierzenia Wyższej Szkole Policji w Szczytnie realizacji programu kształcenia techników kryminalistyki (Dz. Urz. KGP poz. 40);

89) decyzja nr 110 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego policjantów - nauczycieli szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji w zakresie oceniania (Dz. Urz. KGP poz. 42);

90) decyzja nr 111 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia podoficerskiego policjantów służby kryminalnej o specjalności operacyjno-rozpoznawczej bez praktyki terenowej (Dz. Urz. KGP poz. 43);

91) decyzja nr 112 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia podoficerskiego policjantów służby kryminalnej o specjalności dochodzeniowo - śledczej bez praktyki terenowej (Dz. Urz. KGP poz. 44);

92) decyzja nr 114 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów - dzielnicowych (Dz. Urz. KGP poz. 45);

93) decyzja nr 117 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów oddziałów prewencji wykonującego zadania Misji Specjalnej ONZ w Kosowie (Dz. Urz. KGP poz. 46);

94) decyzja nr 155 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie pilotażowych programów szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla dowódców: drużyn, plutonów i kompanii patrolowo-interwencyjnych (Dz. Urz. KGP poz. 62);

95) decyzja nr 156 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia podoficerskiego policjantów przewodników i tresury psów do działań prewencyjnych; wersja podstawowa (Dz. Urz. KGP poz. 63);

96) decyzja nr 157 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencyjnej po kursie podstawowym (Dz. Urz. KGP poz. 64);

97) decyzja nr 170 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla policjantów zakwalifikowanych do rezerwy kadrowej na stanowisko naczelnika wydziału kryminalnego komendy powiatowej (miejskiej) Policji (Dz. Urz. KGP poz. 66);

98) decyzja nr 174 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących szkolenie z policjantami rejestrującymi przy użyciu kamer video przebieg operacji policyjnych i innych działań zespołowych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 68);

99) decyzja nr 182 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla wykładowców ośrodków szkolenia Policji w zakresie zagadnień modułu III programu kursu podstawowego (Dz. Urz. KGP poz. 70 i z 2001 r. poz. 83);

100) decyzja nr 185 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów techniki kryminalistycznej (Dz. Urz. KGP poz. 76);

101) decyzja nr 188 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie powierzenia Wyższej Szkole Policji w Pile realizacji programu szkolenia podstawowego dla policjantów z wyższym wykształceniem (Dz. Urz. KGP poz. 78);

102) decyzja nr 192 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie programu szkolenia specjalistycznego - podoficerskiego policjantów ruchu drogowego (Dz. Urz. KGP poz. 79);

103) decyzja nr 192A Komendanta Głównego Policji z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie programu szkolenia specjalistycznego policjantów ruchu drogowego (Dz. Urz. KGP poz. 80);

104) decyzja nr 193 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla policjantów zajmujących się koordynacją używania i utrzymania psów służbowych (Dz. Urz. KGP poz. 81);

105) decyzja nr 202 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 września 2000 r. w sprawie pilotażowego programu uzupełniającego doskonalenia zawodowego dla policjantów oddziału prewencji wykonującego zadania Misji Specjalnej ONZ w Kosowie (Dz. Urz. KGP poz. 83);

106) decyzja nr 234 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 października 2000 r. w sprawie szkolenia menedżerskiego dla rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w Policji (Dz. Urz. KGP z 2001 r. poz. 4);

107) decyzja nr 242 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 października 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla policjantów zakwalifikowanych do rezerwy kadrowej na stanowisko naczelnika wydziału kryminalnego komendy powiatowej (miejskiej) Policji (Dz. Urz. KGP z 2001 r. poz. 5;

108) decyzja nr 243 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 października 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów po kursie podstawowym (Dz. Urz. KGP z 2001 r. poz. 6);

109) decyzja nr 247 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 października 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia dla policjantów zajmujących się koordynacją używania i utrzymania psów służbowych (Dz. Urz. KGP z 2001 r. poz. 7);

110) decyzja nr 263 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla kadry dowódczej średniego szczebla dowodzenia pododdziałów zwartych Policji (Dz. Urz. KGP z 2001 r. poz. 9);

111) decyzja nr 264 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia kierowców transporterów opancerzonych BTR - 60 PB (Dz. Urz. KGP z 2001 r. poz. 10);

112) decyzja nr 268 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów policyjnych izb dziecka (Dz. Urz. KGP z 2001 r. poz. 11);

113) decyzja nr 278 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie powierzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizacji programu szkolenia podstawowego dla policjantów z wyższym wykształceniem (Dz. Urz. KGP z 2001 r. poz. 12);

114) decyzja nr 00285 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów techniki operacyjnej o specjalności "obserwacja";

115) decyzja nr 289 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego policjantów służby kryminalnej o specjalności operacyjno-rozpoznawczej (Dz. Urz. KGP z 2001 r. poz. 18);

116) decyzja nr 291 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego policjantów służby kryminalnej o specjalności operacyjno-dochodzeniowej (Dz. Urz. KGP z 2001 r. poz. 19);

117) decyzja nr 292 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego policjantów służby kryminalnej o specjalności dochodzeniowo-śledczej (Dz. Urz. KGP z 2001 r. poz. 20);

118) decyzja nr 00298/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów techniki operacyjnej o specjalności "instalacja";

119) decyzja nr 00299/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia programu szkolenia specjalistycznego dla policjantów techniki operacyjnej o specjalności "eksploatacja".