Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2009.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 8 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 8 grudnia 2008 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1)
Minister Edukacji Narodowej - przewodniczący;
2)
Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej, kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznik Prasowy Ministra Edukacji Narodowej - członkowie;
3)
Dyrektor Biura Spraw Obronnych - sekretarz;
4)
osoby wyznaczone do pełnienia stałego dyżuru Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z zarządzeniem nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa systemu stałych dyżurów w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
2.
Zastępcę przewodniczącego powołuje i odwołuje, spośród członków Zespołu, Minister Edukacji Narodowej.
§  2.
Zespół jest organem właściwym do inicjowania i Koordynowania działań podejmowanych w dziale administracji rządowej - oświata i wychowanie w zakresie zarządzania kryzysowego.
§  3.
1.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.
2.
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
3.
W posiedzeniach Zespołu udział biorą wyznaczeni przez przewodniczącego członkowie Zespołu.
4.
W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.
5.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb. W przypadku wymagającym natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz zapewnienia koordynacji działań związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową, przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego Zespołu, zwołuje posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.
6.
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół ustaleń, który podpisuje przewodniczący Zespołu.
7.
Z posiedzeń Zespołu może być sporządzany komunikat prasowy, informujący w szczególności o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach. Komunikat przygotowuje, w porozumieniu z sekretarzem Zespołu, i podaje do publicznej wiadomości Rzecznik Prasowy Ministra Edukacji Narodowej.
§  4.
Obsługę prac Zespołu zapewniają:
1)
pod względem merytorycznym - członkowie Zespołu w zakresie swoich właściwości;
2)
pod względem kancelaryjno-biurowym:
a)
Biuro Spraw Obronnych - w zakresie informacji jawnych oraz niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "zastrzeżone",
b)
Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - w zakresie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową i państwową o klauzuli wyższej niż "zastrzeżone";
3)
pod względem organizacyjnym - Dyrektor Biura Spraw Obronnych;
4)
pod względem teleinformatycznym - Dyrektor Biura Administracyjnego.
§  5.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej lub w innym miejscu wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.
§  6.
Osoby wchodzące w skład Zespołu są obowiązane posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "poufne", wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.).
§  7.
Zespół działa na podstawie Regulaminu Funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia.
§  8.
Środki na finansowanie Zespołu pokrywane są z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

§ 1.
Regulamin funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Edukacji Narodowej określa zadania osób wchodzących w skład Zespołu oraz zasady i tryb jego funkcjonowania.
§  2.
Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:
1)
kierowanie pracą Zespołu;
2)
zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3)
ustalanie trybu wykonywania zadań przez osoby biorące udział w pracach Zespołu;
4)
wyznaczanie koordynatora do realizacji prac, wymagających współdziałania kilku komórek organizacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej;
5)
wydawanie wytycznych w zakresie przygotowania propozycji rozwiązania sytuacji kryzysowych;
6)
w przypadku zaistnienia konieczności, kierowanie ewakuacją ludzi oraz mienia z obiektu Ministerstwa Edukacji Narodowej do czasu przybycia specjalistycznych jednostek ratowniczo-gaśniczych.
§  3.
Do zadań zastępcy przewodniczącego Zespołu należy:
1)
wykonywanie zadań określonych w § 2, w przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu;
2)
nadzór nad sprawnym, merytorycznym i terminowym wykonywaniem zadań przez Zespół;
3)
nadzór nad właściwą organizacją i dyscypliną pracy Zespołu;
4)
koordynacja prac Zespołu oraz stwarzanie warunków do realizacji podjętych decyzji;
5)
wnioskowanie w sprawie zwołania posiedzenia Zespołu;
6)
wnioskowanie w sprawie zapraszania na posiedzenia Zespołu osób niebędących członkami Zespołu.
§  4.
Do zadań członków Zespołu należy:
1)
monitorowanie, analizowanie, ocena i prognozowanie rozwoju sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie wniosków przewodniczącemu Zespołu;
2)
informowanie przewodniczącego Zespołu o zagrożeniach mogących prowadzić do powstania sytuacji kryzysowej;
3)
przedstawianie propozycji w zakresie rozwiązania sytuacji kryzysowych;
4)
przygotowywanie analiz, opinii, informacji, wniosków i innych materiałów, właściwych dla kierowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczących sytuacji kryzysowej;
5)
monitorowanie realizacji przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego w zakresie podwyższania gotowości obronnej państwa;
6)
przedstawianie przewodniczącemu Zespołu propozycji w zakresie finansowania zadań realizowanych w ramach zarządzania kryzysowego;
7)
wnioskowanie w sprawie zwołania posiedzenia Zespołu;
8)
wnioskowanie w sprawie zapraszania na posiedzenia Zespołu osób niebędących członkami Zespołu.
§  5.
Do zadań Sekretarza Zespołu należy:
1)
opracowywanie planów posiedzeń Zespołu i ich organizowanie;
2)
powiadamianie członków Zespołu o terminach i miejscu posiedzenia Zespołu;
3)
sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu oraz przedkładanie ich do podpisu przewodniczącemu Zespołu;
4)
przygotowanie i prowadzenie dokumentacji Zespołu;
5)
wnioskowanie w sprawie zapraszania na posiedzenia Zespołu osób niebędących członkami Zespołu;
6)
zapewnienie wymiany informacji pomiędzy członkami Zespołu;
7)
współpraca z Rzecznikiem Prasowym Ministra Edukacji Narodowej w zakresie przygotowania projektów komunikatów prasowych z posiedzeń Zespołu.
§  6.
1.
Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na kierowniku komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. O zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie informuje on przewodniczącego Zespołu, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.
2.
Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu zagrożenia, przewodniczący Zespołu dokonuje wstępnej analizy i oceny sytuacji oraz precyzuje zadania szczegółowe dla członków Zespołu, w których właściwościach, pozostaje rodzaj sytuacji kryzysowej.
3.
Zakres zaangażowania poszczególnych osób wchodzących w skład Zespołu uzależniony jest od stopnia zagrożenia, rodzaju, miejsca i zakresu rozwoju sytuacji kryzysowej.
4.
W szczególnych przypadkach przewodniczący Zespołu może utworzyć Grupę Roboczą, określając jej kierownika, skład, zakres zadań i terminy ich wykonania.
5.
Wyniki prac poszczególnych członków Zespołu lub Grup Roboczych, przedstawiane są przewodniczącemu Zespołu w czasie jawnych lub niejawnych posiedzeń Zespołu.
6.
Stosownie do rozstrzygnięć podjętych przez przewodniczącego Zespołu w czasie posiedzenia:
1)
opracowuje się stanowisko dotyczące rozwiązania określonej sytuacji kryzysowej;
2)
poleca się wykonanie określonych zadań kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych;
3)
dokonuje się pogłębionej analizy problemów zgodnie z wytycznymi przewodniczącego Zespołu i przedstawia stanowisko na kolejnym posiedzeniu.
§  7.
1.
W przypadku konieczności rozpatrzenia spraw stanowiących tajemnicę służbową lub państwową, przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego Zespołu, zwołuje niejawne posiedzenie Zespołu.
2.
W niejawnych posiedzeniach Zespołu udział biorą wyłącznie osoby wymienione w zatwierdzonym przez przewodniczącego Zespołu wykazie uczestników.
3.
Wnoszenie telefonów komórkowych, urządzeń do rejestracji audio i video, komputerów przenośnych oraz teczek do miejsca pracy Zespołu w czasie niejawnego posiedzenia jest zabronione.
4.
Członkowie Zespołu oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Zespołu nie mogą, bez zgody przewodniczącego Zespołu, ujawniać jakichkolwiek informacji o przebiegu posiedzenia Zespołu ani opiniach i stanowiskach przedstawianych na tym posiedzeniu przez jego uczestników.
§  8.
Ochrona informacji niejawnych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
§  9.
Szkolenie osób wchodzących w skład Zespołu odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.