Utworzenie Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2002.2.37

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
MINISTRA KULTURY
z dnia 21 maja 2002 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Tworzy się zespół szkół plastycznych mający siedzibę w Zielonej Górze.
2.
W skład zespołu wchodzą:
1)
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zielonej Górze,
2)
Liceum Plastyczne w Zielonej Górze.
3.
Zespół używa nazwy: "Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze".
§  2.
1.
Majątek ruchomy Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zielonej Górze oraz Liceum Plastycznego w Zielonej Górze staje się majątkiem Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.
2.
Nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i obsługi szkół wymienionych w § 1 ust. 2, stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze.
§  3.
Zespołowi Szkół Plastycznych w Zielonej Górze nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2002 roku.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze
§  1.
Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze, zwany dalej Zespołem, tworzą:
1)
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zielonej Górze,
2)
Liceum Plastyczne w Zielonej Górze.
§  2.
Siedziba Zespołu znajduje się przy ul. Zachodniej 63 w Zielonej Górze.
§  3.
Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  4.
W Zespole prowadzone są:
1)
nauka w zakresie przedmiotów ogólnoplastycznych,
2)
przygotowanie zawodowe w specjalizacji,
3)
nauka w zakresie przedmiotów ogólnokształcących,
4)
pracownie specjalistyczne,
5)
biblioteka,
6)
archiwum prac uczniowskich,
7)
pracownia fotograficzna.
§  5.
Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362), zwanej dalej ustawą, a w szczególności:
1)
rozbudza podstawowe zdolności plastyczne rozwijając je w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową w określonej dziedzinie,
2)
przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
3)
przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym,
4)
oddziaływuje na otoczenie w sferze kultury,
5)
dba o rozwój osobowości każdego ucznia,
6)
przygotowuje do zawodu plastyka.
§  6.
Cele, o których mowa w § 5, realizowane są poprzez:
1)
prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
2)
uczestniczenie w konkursach, wystawach, plenerach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
3)
prezentacje w formie wystaw i przeglądów osiągnięć wszystkich uczniów,
4)
współpracę z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie całego kraju i poza jego granicami,
5)
współdziałanie z samorządem lokalnym,
6)
prowadzenie praktyk zawodowych,
7)
organizowanie plenerów malarskich.
§  7.
1.
Organami Zespołu są:
1)
dyrektor,
2)
rada pedagogiczna,
3)
rada rodziców,
4)
samorząd uczniowski.
2.
Zastępcami dyrektora są wicedyrektorzy, których szczegółowe zakresy zadań i kompetencji określa dyrektor.
3.
Dyrektor może powołać kierowników sekcji grupujących nauczycieli określonej specjalności lub tych samych przedmiotów lub pracowni.
4.
Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierowników sekcji wymienionych w ust. 3, określa dyrektor Zespołu.
5.
Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  8.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Centrum Edukacji Artystycznej - specjalistyczną jednostkę nadzoru.
§  9.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§  10.
W celu właściwego wykonania działań opiekuńczych Zespołu organizuje się je w sposób następujący:
1)
opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia,
2)
opiekę nad uczniami w czasie przerw sprawują dyżurujący nauczyciele zgodnie z grafikiem dyżurów,
3)
opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół sprawuje nauczyciel Zespołu,
4)
za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę,
5)
zasady korzystania z pomieszczeń Zespołu oraz sprzętu określają regulaminy zatwierdzone przez dyrektora.
§  11.
Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli - na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu (lub za jego zgodą), poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia lub szkołą wyższą.
§  12.
W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
§  13.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
§  14.
Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1)
odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
2)
dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny,
3)
wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
4)
bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
5)
udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów,
6)
doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
7)
informowanie uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
§  15.
1.
Uczniowie są podzieleni na klasy.
2.
Klasą opiekuje się wychowawca, do którego obowiązków należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1)
otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,
2)
planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski,
3)
ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
4)
współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie,
5)
współdziałanie z rodzicami.
§  16.
1.
Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1)
znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i całym Zespole,
2)
rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
3)
uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia,
4)
wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Zespół opinii na temat pracy Zespołu.
2.
Dyrektor określa częstotliwość stałych spotkań nauczycieli z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
§  17.
1.
Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.
2.
Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.
3.
W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły, świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową Zespołu.
§  18.
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  19.
Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§  20.
Ustalenia nie objęte statutem Zespołu regulują przepisy określone w trybie art. 42 ust. 1 ustawy.