Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie utworzenia zespołu szkół artystycznych "Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej"

Na podstawie art. 8 ust. 6 i art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm. 2 ), zarządza się co następuje:
§  1. 
1.  Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się zespół szkół artystycznych o nazwie "Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej" z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 34, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, zwany dalej "Zespołem".
2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 34, 57-500 Bystrzyca Kłodzka;
2) Szkoła Muzyczna II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą przy ul. Stefanii Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
§  2. 
1.  Majątek ruchomy szkół artystycznych wymienionych w § 1 ust. 2 staje się majątkiem Zespołu.
2.  Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkół artystycznych wymienionych w § 1 ust. 2 stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu.
§  3.  Zespołowi nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej

§  1.  Zespół szkół artystycznych o nazwie "Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej", zwany dalej "Zespołem", tworzą:
1) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 34, 57-500 Bystrzyca Kłodzka;
2) Szkoła Muzyczna II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą przy ul. Stefanii Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
§  2. 
1.  Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Stefana Okrzei 34, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
2.  Szkoły artystyczne, o których mowa w § 1, prowadzą działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w dotychczasowych miejscach realizacji tych zadań.
§  3. 
1.  Organami Zespołu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu.
2.  Połączenie szkół artystycznych, o których mowa w § 1, w Zespół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół artystycznych wchodzących w skład Zespołu.
3.  Rada Pedagogiczna Zespołu składa się z członków rad pedagogicznych szkół artystycznych, o których mowa w § 1. Przepisy art. 73 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
4.  Rada Pedagogiczna Zespołu przygotowuje i uchwala zmiany niniejszego Statutu.
5.  Rada Pedagogiczna Zespołu opiniuje projekt planu finansowego Zespołu.
6.  Dyrektor może utworzyć stanowisko wicedyrektora.
§  4.  W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
§  5. 
1.  Zespół posiada pieczątkę zawierającą nazwę Zespołu.
2.  Tablice urzędowe Zespołu zawierają nazwę Zespołu.
§  6. 
1.  Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.  Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§  7.  Ustalenia nieobjęte statutem Zespołu regulują dotychczasowe statuty połączonych szkół artystycznych.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.