Utworzenie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2008.2.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 7 kwietnia 2008 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Tworzy się Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi;
2)
Liceum Plastyczne w Łodzi;
3)
Policealne Studium Plastyczne w Łodzi.
3.
Zespół używa nazwy: "Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi".
§  2.
1.
Majątek ruchomy szkół wymienionych w § 1 ust. 2, staje się majątkiem Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
2.
Nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i obsługi szkół wymienionych w § 1 ust. 2, stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
§  3.
Zespołowi Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4.
Traci moc zarządzenie Nr 47 Ministra Kultury z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Plastycznych w Łodzi (Dz. Urz. MK Nr 3, poz. 53).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 r.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
§ 1.
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, zwany dalej "Zespołem", tworzą:
1)
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi;
2)
Liceum Plastyczne w Łodzi;
3)
Policealne Studium Plastyczne w Łodzi.
§  2.
Siedziba Zespołu znajduje się przy ul. Ghandiego 14 w Łodzi.
§  3.
Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  4.
Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,

poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542 i Nr 181, poz. 1292), a w szczególności:

1)
rozbudza podstawowe zdolności plastyczne rozwijając je w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową w określonej dziedzinie;
2)
przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;
3)
przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym;
4)
oddziałuje na otoczenie w sferze kultury;
5)
dba o rozwój osobowości każdego ucznia;
6)
przygotowuje do zawodu plastyk.
§  5.
Cele, o których mowa w § 4, realizowane są poprzez:
1)
prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
2)
uczestniczenie w konkursach, wystawach, plenerach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
3)
prezentacje w formie wystaw i przeglądów osiągnięć wszystkich uczniów;
4)
współpracę z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie całego kraju i poza jego granicami;
5)
współdziałanie z samorządem lokalnym;
6)
prowadzenie praktyk zawodowych;
7)
organizowanie plenerów malarskich.
§  6.
1.
Organami Zespołu są:
1)
dyrektor;
2)
rada pedagogiczna;
3)
rada rodziców;
4)
samorząd uczniowski.
2.
Zastępcą dyrektora jest wicedyrektor, którego szczegółowy zakres zadań i kompetencji określa dyrektor.
3.
Dyrektor może, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej powołać kierowników sekcji grupujących nauczycieli określonej specjalności lub tych samych przedmiotów lub pracowni.
4.
Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierowników sekcji wymienionych w ust. 3, określa dyrektor Zespołu.
5.
Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  7.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Centrum Edukacji Artystycznej - specjalistyczną jednostkę nadzoru.
§  8.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§  9.
W celu właściwego wykonania działań opiekuńczych w Zespole, działania te organizuje się w sposób następujący:
1)
opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia;
2)
opiekę nad uczniami w czasie przerw sprawują dyżurujący nauczyciele zgodnie z grafikami dyżurów;
3)
opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół sprawuje nauczyciel Zespołu lub opiekun roku;
4)
za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada opiekun oddziału lub inny nauczyciel organizujący wycieczkę;
5)
zasady korzystania z pomieszczeń Zespołu oraz sprzętu określają regulaminy zatwierdzone przez dyrektora.
§  10.
Zespół przyjmuje na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów uczelni kształcących nauczycieli - na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu (lub za jego zgodą), poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia lub uczelnią.
§  11.
W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
§  12.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
§  13.
Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1)
odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
2)
dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny;
3)
wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
4)
bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
5)
udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów;
6)
doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;
7)
określenie każdego roku wymagań edukacyjnych.
§  14.
1.
Uczniowie są podzieleni na oddziały.
2.
Oddziałem opiekuje się wychowawca, do którego obowiązków należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1)
otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka;
2)
planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski;
3)
ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
4)
współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie;
5)
współdziałanie z rodzicami.
§  15.
1.
Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1)
znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i całym Zespole;
2)
rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
3)
uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia;
4)
wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Zespół opinii na temat pracy Zespołu.
2.
Dyrektor określa częstotliwość stałych spotkań nauczycieli z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
§  16.
1.
Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.
2.
Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu - nazwę szkoły.
3.
Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły, świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową Zespołu.
§  17.
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  18.
Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§  19.
W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół.