Utworzenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy. - OpenLEX

Utworzenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2017.34

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy, zwany dalej "Zespołem", z siedzibą w Dębicy przy ul. Kościuszki 8.
2. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy;
2)
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Dębicy.
3. 
Zespół używa nazwy: "Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy".
§  2. 
1. 
Majątek ruchomy szkół wymienionych w § 1 ust. 2 staje się majątkiem Zespołu.
2. 
Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkół wymienionych w § 1 ust. 2 stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu.
§  3. 
Zespołowi nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy

§  1. 
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy, zwany dalej "Zespołem", tworzą:
1)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy;
2)
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Dębicy.
§  2. 
Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Kościuszki 8.
§  3. 
1. 
Organem prowadzącym Zespół jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. 
Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje specjalistyczna jednostka nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej, zwany dalej "Centrum", utworzona na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".
§  4. 
Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności:
1)
rozbudza podstawowe zdolności muzyczne, rozwijając je w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową w określonej dziedzinie;
2)
przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;
3)
przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym;
4)
oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury;
5)
dba o pełny rozwój osobowości każdego ucznia.
§  5. 
Cele, o których mowa w § 4, realizowane są poprzez:
1)
prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;
2)
uczestniczenie w konkursach, przesłuchaniach i festiwalach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim;
3)
prezentacje w formie koncertów, przeglądów, popisów osiągnięć wszystkich uczniów;
4)
współpracę z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie całego kraju i poza jego granicami;
5)
współdziałanie z samorządem lokalnym.
§  6. 
1. 
Organami Zespołu są:
1)
Dyrektor;
2)
Rada Pedagogiczna;
3)
Rada Rodziców;
4)
Samorząd Uczniowski.
2. 
Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  7. 
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu. Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza Centrum.
§  8. 
Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem przedmiotów, dla których został określony inny czas trwania zajęć edukacyjnych na podstawie przepisów w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych.
§  9. 
W celu właściwego wykonywania zadań opiekuńczych Zespołu, organizuje się je w sposób następujący:
1)
opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia;
2)
opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół sprawuje nauczyciel Zespołu z ewentualną pomocą rodziców;
3)
za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę;
4)
zasady korzystania z pomieszczeń Zespołu oraz sprzętu określają regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora.
§  10. 
W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
§  11. 
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
§  12. 
Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1)
odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;
2)
dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny;
3)
wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
4)
bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
5)
udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów;
6)
doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
§  13. 
1. 
Rodzice mają prawo do:
1)
znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych;
2)
rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
3)
uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia;
4)
wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Zespół opinii na temat pracy Zespołu.
2. 
Dyrektor określa formę i częstotliwość spotkań nauczycieli z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
§  14. 
1. 
Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.
2. 
Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.
3. 
W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły; świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową Zespołu.
§  15. 
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  16. 
Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§  17. 
Ustalenia nieobjęte statutem Zespołu regulują dotychczasowe statuty połączonych szkół.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).