Utworzenie Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Zespół Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, zwany dalej: "Zespołem". Zespół ma charakter stały.
§  2.  1
 W skład Zespołu wchodzą:
1)
Magdalena Gromadzka - Przewodniczący Zespołu;
2)
Dariusz Bogucki - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
3)
Andrzej Najmanowicz - członek Zespołu;
4)
Adam Polej - członek Zespołu;
5)
Nadia Pawłowska-Sypnik - członek Zespołu;
6)
Maria Woj dygo - członek Zespołu;
7)
Kinga Pilch-Chortyńska - członek Zespołu;
8)
Roman Majdak - członek Zespołu;
9)
Michał Kuźma - członek Zespołu;
10)
Iwona Eliaszuk - członek Zespołu;
11)
Adam Jasiński - członek Zespołu;
12)
Waldemar Wierzbicki - członek Zespołu;
13)
Daria Bryniarska - członek Zespołu;
14)
Anna Lubczyńska - członek Zespołu;
15)
Kamil Maciej ewski - członek Zespołu;
16)
Anna Rudko - członek Zespołu;
17)
Olga Barszczewska - członek Zespołu;
18)
Juliusz Karczmarz - członek Zespołu;
19)
Klaudia Dobrzyńska - Sekretarz Zespołu.
§  3. 
Do zadań Zespołu należy wsparcie Inspektora Ochrony Danych w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności w zakresie:
1)
monitorowania przestrzegania w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej: "rozporządzeniem 2016/679";
2)
monitorowania przestrzegania w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego innych przepisów oraz procedur wewnętrznych w dziedzinie ochrony danych osobowych;
3)
udzielania odpowiedzi na wnioski i zapytania osób, których dane dotyczą w merytorycznym zakresie danej komórki organizacyjnej oraz podejmowania innych działań w związku z wykonywaniem przez te osoby przysługujących im praw z zakresu ochrony danych osobowych;
4)
dostosowania procesów w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego do wymogów ochrony danych osobowych (przewidzianych zarówno w przepisach unijnych, jak i krajowych);
5)
zbierania informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania, analizy i sprawdzania zgodności tego przetwarzania;
6)
informowania, doradzania i rekomendowania określonych działań Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego;
7)
udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowania jej wykonania zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/679;
8)
opiniowania planowanych rozwiązań organizacyjnych w aspekcie ochrony danych osobowych, w tym konsultowania dokumentacji z obszaru ochrony danych osobowych;
9)
podejmowania działań dotyczących współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zespołu.
§  4. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)
podejmowanie decyzji w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu;
2)
zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu lub kierowanie pracami w trybie obiegowym;
3)
wnioskowanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o powołanie nowych członków Zespołu w miejsce dotychczasowych;
4)
zlecanie poszczególnym członkom Zespołu wykonania zadań pozostających w zakresie prac Zespołu;
5)
przedstawianie doraźnych sprawozdań z prac Zespołu Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
§  5. 
Zastępca Przewodniczącego Zespołu wykonuje zadania Przewodniczącego w razie jego nieobecności.
§  6. 
1. 
Sekretarz Zespołu przygotowuje materiały na posiedzenia Zespołu oraz sporządza protokoły z jego posiedzeń wraz z listą obecności.
2. 
Protokół z posiedzeń Zespołu podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz Sekretarz Zespołu.
§  7. 
W posiedzeniach Zespołu, w uzasadnionych przypadkach, mogą brać udział inni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, jak również przedstawiciele konsultantów zewnętrznych, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.
§  8. 
Obsługę biurowo-administracyjną Zespołu, w tym przechowywanie dokumentacji z jego prac, zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 3/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 stycznia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 24/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 czerwca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 40/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 sierpnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 68/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 grudnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 36/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. (Dz.Urz.GITD.2020.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 sierpnia 2020 r.