Utworzenie Zespołu do spraw pozyskiwania z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców informacji o nieprawidłowościach związanych z obrotem pojazdami.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2005.4.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw pozyskiwania z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców informacji o nieprawidłowościach związanych z obrotem pojazdami

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Tworzy się Zespół do Spraw pozyskiwania z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców informacji o nieprawidłowościach związanych z obrotem pojazdami, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  2.
Do zadań Zespołu należy:
1)
analiza możliwości pozyskiwania z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców informacji o nieprawidłowościach związanych z obrotem pojazdami;
2)
opracowanie metod poszukiwania w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców informacji, o których mowa w pkt 1, oraz weryfikacja ich skuteczności;
3)
wypracowanie propozycji dotyczących sposobu, zakresu i organizacji współpracy organów administracji rządowej w zakresie wykorzystywania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców jako źródła informacji o nieprawidłowościach związanych z obrotem pojazdami.
§  3.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Gustaw Pietrzyk - Departament Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2)
członkowie:
a)
Andrzej Podhalański - Departament Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
b)
podinsp. Roman Trzebiński - Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji,
c)
podinsp. Janusz Giemza - Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji,
d)
Paweł Jakubowski - Departament Kontroli Celno-Akcyzowej Ministerstwa Finansów,
e)
Mirosław Kapusta - Departament Kontroli Celno-Akcyzowej Ministerstwa Finansów,
f)
Anna Borowiecka - Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów,
g)
Grzegorz Orczykowski - Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów,
h)
Włodzimierz Kułakowski - Biuro Dokumentacji Skarbowej Ministerstwa Finansów.
§  4.
1.
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom;
3)
wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności.
2.
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Zespół.
3.
Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniki jego prac.
§  5.
1.
W celu realizacji zadań Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.
2.
W pracach Zespołu, podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu. Przewodniczący Zespołu zaprasza do udziału w pracach Zespołu, podzespołów i grup roboczych przedstawicieli Prokuratora Krajowego.
§  6.
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.