Dz.Urz.MSiT.2018.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania aktualizacji Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 oraz nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw opracowania aktualizacji Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 oraz nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r., zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Jan Widera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
2) Zastępca Przewodniczącego - Rafał Piechota, Zastępca Dyrektora Biura Ministra,
3) Członkowie Zespołu:
a) Agnieszka Sut-Angowska - przedstawiciel Departamentu Sportu dla Wszystkich,
b) Angelika Głowienka - przedstawiciel Departamentu Sportu Wyczynowego,
c) Magda Podniesińska - przedstawiciel Departamentu Infrastruktury Sportowej,
d) Dominik Borek - przedstawiciel Departamentu Turystyki,
e) Hubert Olszewski - przedstawiciel Departamentu Kontroli i Nadzoru,
f) Piotr Gałązka - przedstawiciel Departamentu Prawnego,
g) Anna Witkowska - przedstawiciel Departamentu Ekonomiczno-Finansowego,
h) Natalia Górna - przedstawiciel Biura Komunikacji,
i) Mateusz Łach - przedstawiciel Biura Ministra.
§  3.  Do zadań Zespołu należy:
1) prowadzenie prac nad aktualizacją Programu Rozwoju Sportu do roku 2020;
2) prowadzenie prac nad aktualizacją Dokumentu Implementacyjnego Programu Rozwoju Sportu do roku 2020;
3) opracowanie podsumowania realizacji Programu Rozwoju Sportu do roku 2020;
4) opracowanie diagnozy do nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.;
5) opracowanie nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.;
6) opracowanie mechanizmu sprawozdawczości z realizacji nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.;
7) opracowanie strategii komunikacji nowego dokumentu strategicznego w obszarze sportu obowiązującego po 2020 r.
§  4. 
1.  Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
2.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3.  Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego mogą zapraszać na posiedzenia, z głosem doradczym osoby niebędące członkami Zespołu.
4.  Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej połowy składu.
5.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§  5.  Obsługę prac Zespołu, w tym prowadzenie dokumentacji Zespołu, zapewnia Biuro Ministra.
§  6. 
1.  Za pracę w Zespole nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2.  Wykonywanie zadań w Zespole traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).