Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.81

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw koordynacji analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół do spraw koordynacji analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
3.  Prace Zespołu koordynuje Przewodniczący Komitetu Sterującego.
§  2.  Do zadań Zespołu należy:
1) koordynacja działań podejmowanych w zakresie analiz przepływów finansowych w sektorze ochrony zdrowia prowadzonych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) wykonywanie analiz danych w obszarze przepływów finansowych w sektorze ochrony zdrowia prowadzonych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym analiz zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) wsparcie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz jednostek przez niego podległych lub nadzorowanych w obszarze analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia oraz tworzeniu narzędzi analitycznych i raportowych;
4) koordynacja działań mających na celu przekazywanie informacji, o których mowa w pkt 1 i 2, uprawnionym organom kontroli i organom ścigania;
5) weryfikacja i ocena informacji przekazanych przez organy, o których mowa w pkt 4, będących wynikiem działań podjętych na skutek przekazania wniosków z analiz, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) przygotowanie raportów zawierających wnioski z analiz, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz raportów o wykorzystaniu informacji, o których mowa w pkt 1 i 2, działaniach podjętych na ich podstawie, w tym przez organy, o których mowa w pkt 4, i o wynikach tych działań.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą:
a) Przewodniczący Komitetu Sterującego - minister właściwy do spraw zdrowia lub wyznaczony przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu,
b) członkowie:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
Główny Inspektor Farmaceutyczny lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,
Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia lub wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora;
2) Kierownik Zespołu Analiz - dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia;
3) członkowie Zespołu Analiz:
a) przedstawiciel Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,
c) przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia wskazani przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
d) przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia wskazani przez Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
2.  W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
§  4. 
1.  Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:
1) wyznaczanie kwartalnych priorytetów prac Zespołu Analiz;
2) zatwierdzanie kwartalnego planu prac Zespołu Analiz;
3) akceptacja kwartalnych raportów z prac Zespołu Analiz.
2.  Do zadań Przewodniczącego Komitetu Sterującego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Komitetu Sterującego;
2) prowadzenie posiedzeń Komitetu Sterującego
3) ustalanie porządku dziennego Komitetu Sterującego;
4) planowanie i organizowanie pracy Komitetu Sterującego.
3.  Komitet Sterujący podejmuje decyzje w drodze konsensusu. W przypadku odmiennego zdania przynajmniej jednego z członków Komitetu Sterującego, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
4.  Z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu Sterującego, Komitet Sterujący może podejmować decyzje w trybie obiegowym.
§  5. 
1.  Pracami Zespołu Analiz kieruje Kierownik Zespołu Analiz.
2.  Do zadań Kierownika Zespołu Analiz należy w szczególności:
1) planowanie i organizowanie bieżącej pracy Zespołu Analiz;
2) przygotowanie kwartalnych planów prac Zespołu Analiz i przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Komitet Sterujący;
3) przedstawianie Komitetowi Sterującemu kwartalnych raportów z prac Zespołu Analiz;
4) koordynacja działań, o których mowa w pkt 2;
5) przygotowanie i przedstawianie, po zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący, raportów, o których mowa w § 2 pkt 6, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
6) reprezentowanie Zespołu Analiz na zewnątrz;
7) zapraszanie do prac Zespołu Analiz osób, o których mowa w § 3 ust. 2.
3.  W przypadku nieobecności Kierownika Zespołu Analiz, pracami Zespołu Analiz kieruje wyznaczony przez niego członek Zespołu Analiz.
§  6.  Zespół Analiz prowadzi prace z wykorzystaniem zasobów infrastruktury informatycznej Narodowego Funduszu Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia albo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
§  7. 
1.  Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w jego pracach.
2.  Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w pracach Zespołu, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
3.  Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia proporcjonalnie w odniesieniu do wydatków związanych z działalnością w Zespole ich przedstawicieli.
§  8.  Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Analiz i Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).