Utworzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2019.45

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590) w związku z § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Zespół do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, zwany dalej: Zespołem.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)
monitorowanie, weryfikowanie, aktualizowanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, zwanego dalej: SZBI, w tym weryfikowanie i aktualizowanie dokumentacji SZBI;
2)
prowadzenie szacowania ryzyka bezpieczeństwa informacji we wszystkich komórkach organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
3)
analiza incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji i określanie działań korygujących SZBI;
4)
koordynacja realizacji zaleceń poaudytowych oraz pokontrolnych, przedstawionych w wyniku audytu lub kontroli SZBI;
5)
koordynacja realizacji działań korygujących SZBI.
§  3. 
1.  1
 W skład Zespołu wchodzą:
1)
Dariusz Bogucki - Przewodniczący Zespołu;
2)
Dorota Franus - członek Zespołu;
3)
Marcin Perkowski - członek Zespołu;
4)
Roman Majdak - członek Zespołu;
5)
Joanna Palkie - członek Zespołu;
6)
Paweł Głuchowski - członek Zespołu;
7)
Mirosław Abramowicz - członek Zespołu;
8)
Bogusław Major - członek Zespołu;
9)
Piotr Kozera - członek Zespołu;
10)
Daria Bryniarska - członek Zespołu;
11)
Adam Polej - członek Zespołu;
12)
Dariusz Bratoszewski - członek Zespołu;
13)
Juliusz Karczmarz - członek Zespołu.
2. 
W pracach Zespołu uczestniczy Inspektor Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w zakresie wsparcia i monitorowania SZBI w odniesieniu do szczególnej kategorii informacji - dane osobowe.
3. 
W posiedzeniach Zespołu, w uzasadnionych przypadkach, mogą brać udział inni pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, jak również przedstawiciele konsultantów zewnętrznych, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.
4. 
Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§  4. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)
podejmowanie decyzji w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu;
2)
zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu lub kierowanie jego pracami w trybie obiegowym;
3)
wnioskowanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o powołanie nowych członków Zespołu w miejsce dotychczasowych;
4)
zlecanie poszczególnym członkom Zespołu wykonania zadań pozostających w zakresie prac Zespołu.
§  5.  2
 Obsługę biurowo-administracyjną Zespołu, w tym przechowywanie dokumentacji z jego prac, zapewnia komórka organizacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwa do spraw teleinformatyki.
§  6. 
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zapewni przeprowadzenie przynajmniej raz do roku audytu wewnętrznego SZBI, zgodnie z wymogami określonymi w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
§  7. 
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zapewni pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w szczególności członkom Zespołu i audytorowi wewnętrznemu, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji.
§  8. 
Kierujący komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odpowiadają za wdrożenie i przestrzeganie SZBI w podległych sobie komórkach organizacyjnych.
§  9. 
Kierujący komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego współpracują z Zespołem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji określonym w dokumentacji SZBI, a w szczególności zapewniają szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji dla podległych sobie komórek organizacyjnych.
§  10. 
1.  3
 Zadanie, o którym mowa w § 2 pkt 2, zostanie zrealizowane przez Zespół w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. 
Przegląd podstawowej dokumentacji SZBI, na którą składają się Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, zostanie zrealizowany przez Zespół w terminie 2 miesięcy od dnia ukończenia zadania, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Wynikiem przeglądu, o którym mowa w ust. 2, będzie potwierdzenie przez wszystkich członków Zespołu adekwatności dokumentacji wskazanej w ust. 2 lub opracowanie jej zaktualizowanej wersji z uwzględnieniem wyników szacowania ryzyka, o którym mowa w § 2 pkt 2.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 30/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. (Dz.Urz.GITD.2020.30) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2020 r.
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 64/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 grudnia 2019 r.
3 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 64/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.GITD.2019.67) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 grudnia 2019 r.