Utworzenie w Komendzie Głównej Policji środka specjalnego pod nazwą "Przepadek rzeczy".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2002.2.11

Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 2002 r.

DECYZJA Nr 23
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 stycznia 2002 r.
w sprawie utworzenia w Komendzie Głównej Policji środka specjalnego pod nazwą "Przepadek rzeczy"

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1367 i Nr 154, poz. 1800) oraz § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków (Dz. U. z 1996 r. Nr 89, poz. 403 i z 1997 r. Nr 99, poz. 614) postanawia się, co następuje:
§  1.
Tworzy się w Komendzie Głównej Policji środek specjalny pod nazwą "Przepadek rzeczy".
§  2.
Obsługę finansową środka specjalnego, o którym mowa w § 1, prowadzi Biuro Finansów Komendy Głównej Policji.
§  3.
Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym dotychczasowego środka specjalnego utworzonego pod nazwą analogiczną do określonej w § 1 przekazuje się na rachunek bankowy środka specjalnego utworzonego niniejszą decyzją.
§  4.
Traci moc decyzja nr 9 Dyrektora Biura Finansów KGP z dnia 23 grudnia 1996 r.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.