Utworzenie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2011.1.15

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2011 r.

DECYZJA Nr 14
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie utworzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW" tworzy się służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp".
2.
W skład służby bhp wchodzą:
1)
etatowi inspektorzy bhp w jednostkach organizacyjnych ABW, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-19 zarządzenia nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. Nr 26, poz. 432, z późn. zm.);
2)
nieetatowi inspektorzy bhp w delegaturach ABW.
3.
Służba bhp podlega bezpośrednio Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4.
Etatowi inspektorzy bhp w jednostkach organizacyjnych ABW działają w strukturze organizacyjnej Biura Administracyjno-Gospodarczego ABW.
5.
Nieetatowi inspektorzy bhp w delegaturach ABW działają w strukturze organizacyjnej komórki właściwej w zakresie administracyjno-gospodarczym.
§  2.
Zakres działania oraz uprawnienia służby bhp w ABW w stosunku do pracowników regulują przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.