Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2019 r.

DECYZJA Nr 76
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 3 września 2019 r.
w sprawie utworzenia Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zwane dalej "stałym przedstawicielstwem".
2.  Siedzibą stałego przedstawicielstwa jest Wiedeń.
§  2.  Statut stałego przedstawicielstwa stanowi załącznik nr 1.
§  3.  Wykaz mienia przekazywanego w zarząd stałemu przedstawicielstwu oraz wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na wydatki jednorazowe określa załącznik nr 2.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Statut Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

§  1. 
1.  Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zwane dalej "stałym przedstawicielstwem", jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9).
2.  Siedzibą stałego przedstawicielstwa jest Wiedeń.
§  2. 
1.  Stałe przedstawicielstwo używa nazwy "Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie".
2.  Stałe przedstawicielstwo może używać nazwy wymienionej w ust. 1 w tłumaczeniu na język urzędowy państwa przyjmującego, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.
§  3. 
1.  Stałe przedstawicielstwo prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związanej ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych - sekcja O, dział 84, grupa 84.2, klasa 84.21, podklasa 84.21.Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).
2.  Działalność podstawowa stałego przedstawicielstwa obejmuje wykonywanie zadań misji dyplomatycznej.
§  4.  Szczegółowy zakres zadań stałego przedstawicielstwa określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz mienia przekazywanego w zarząd Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na wydatki jednorazowe

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).