Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MC.2013.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.), zarządza się co następuje:
§  1.
1. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji tworzy się Punkt Kontaktowy HNS.
2. 2 Punkt Kontaktowy HNS działa przy Departamencie do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego, zwanym dalej "DUSKŻiZK.
3. Punkt Kontaktowy HNS realizuje zadania w celu zapewnienia warunków do wywiązywania się przez Rzeczpospolitą Polską z zobowiązań wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie planowania i realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej "Ministrem".
4. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zwanym dalej "Ministerstwem" oraz w urzędach obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez Ministra utrzymuje się system na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, zwany dalej "systemem HNS".
§  2.
1. W skład systemu HNS wchodzą:
a) punkt Kontaktowy HNS w Ministerstwie,
b) punkty kontaktowe HNS w urzędach obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez Ministra.
2. Punkty kontaktowe HNS, o których mowa w ust. 1 lit. b, zapewniają realizację zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w organach podległych lub nadzorowanych przez Ministra.
§  3. Do zadań Punktu Kontaktowego HNS należy w szczególności:
1) koordynacja realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w Ministerstwie oraz w urzędach obsługujących organy podległe lub nadzorowane przez Ministra;
2) współpraca z Centralnym Punktem Kontaktowym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz punktami kontaktowymi innych resortów;
3) utrzymywanie, aktualizowanie i udostępnianie bazy danych HNS uprawnionym podmiotom realizującym zadania systemu HNS;
4) reprezentowanie Ministra w kontaktach, w tym międzynarodowych, z zakresu problematyki HNS;
5) zapewnienie wymiany informacji z punktami kontaktowymi HNS funkcjonującymi w organach podległych lub nadzorowanych przez Ministra;
6) reprezentowanie Ministra w kontaktach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej, a także innych krajowych i zagranicznych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań sytemu HNS.
§  4. 3 Dyrektor DUSKŻiZK:
1) odpowiada za nadzór i koordynowanie przedsięwzięć zapewniających realizację zadań, o których mowa w§ 3;
2) wyznacza Punkt Kontaktowy HNS w Ministerstwie;
3) opracowuje "Instrukcję systemu HNS".
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 44 z dnia 30 października 2015 r. (Dz.Urz.MAiC.2015.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2015 r.
3 § 4 zdanie wstępne zmienione § 1 pkt 2 zarządzenia nr 44 z dnia 30 października 2015 r. (Dz.Urz.MAiC.2015.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2015 r.