Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Z dniem 1 września 2013 r. tworzy się Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 5a, zwaną dalej "Szkołą".
2. Szkoła używa nazwy "Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku-Białej".
3. Szkoła zapewnia podstawy wykształcenia muzycznego.
§  2.
1. W Szkole w roku szkolnym 2013/2014 uruchomiona zostanie I klasa, w następnych latach sukcesywnie dalsze klasy czteroletniego lub sześcioletniego cyklu kształcenia.
2. Statut Szkoły stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3. Szkoła, z dniem utworzenia, zostaje włączona do Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia w Bielsku Białej z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 5a.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku-Białej

§  1.
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku-Białej, zwana dalej "Szkołą", jest szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego.
2. Siedziba Szkoły znajduje się przy ul. Wyspiańskiego 5a w Bielsku-Białej.
3. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Szkoła używa nazwy "Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku-Białej".
§  2.
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz w programie wychowawczym szkoły, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia i dalsze kształcenie poprzez realizację odpowiednio dobranych programów nauczania;
2) postrzega ucznia w kategoriach jego podmiotowości godności, wolności i niepowtarzalności;
3) dba o rozwój sfery poznawczej ucznia ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
4) kształtuje atmosferę dialogu i zaufania;
5) rozwija i rozbudza podstawowe zdolności muzyczne;
6) przygotowuje świadomych odbiorców sztuki;
7) oddziałuje na otoczenie w sferze kultury;
8) wspiera proces rozwoju uczniów, szczególną uwagę zwracając na uczniów wybitnie uzdolnionych;
9) sprawuje opiekę nad uczniami i dba o ich bezpieczeństwo;
2. Szkoła realizuje cele, o których mowa w ust. 1, poprzez:

1) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych przedmiotem nauczania;

2) przesłuchania wstępne, kwalifikujące uzdolnienia muzyczne kandydatów do klas I;

3) organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów;

4) uczestniczenie uczniów w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach regionalnych i ogólnopolskich;

5) umożliwienie uczniom biorącym udział w w/w konkursach indywidualnego toku oceniania i klasyfikowania;

6) współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej;

7) umożliwienie nauki gry na dodatkowym, wybranym przez ucznia instrumencie w ramach zajęć nadobowiązkowych z możliwością wpisania oceny na świadectwie;

8) sprawowanie przez nauczycieli opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz w czasie wycieczek;

9) prowadzenie ścisłej współpracy nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami) w szczególności w zakresie realizacji zadań wychowawczych Szkoły.

§  3. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§  4.
1. Dyrektor Szkoły kieruje całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz gospodarczej szkoły i jest jej przedstawicielem na zewnątrz.
2. Dyrektor jest przełożonym nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a w szczególności:
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
2) ocenia pracę nauczycieli;
3) kieruje pracą Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
4) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia po uprzednim skonsultowaniu się z Radą Pedagogiczną;
5) przyjmuj e uczniów spełniających warunki przyjęcia;
6) skreśla uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor ustala podział zadań dla wszystkich pracowników Szkoły i nadzoruje ich pracę.
4. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie.
5. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki prawidłowego rozwoju artystycznego.
§  5.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy zatrudnieni w Szkole nauczyciele, bez względu na wymiar czasu pracy.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej.
5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
7. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane, a członkowie Rady obowiązani są do zachowania tajemnicy tematów obrad w celu zagwarantowania nienaruszalności dobra osobistego uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
8. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy Szkoły;
2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia;
4) wyrażanie zgody na egzamin poprawkowy ucznia;
5) wyrażanie zgody na powtarzanie klasy przez ucznia;
6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
7) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
8) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
2) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
3) projekt planu finansowego Szkoły;
4) opiniowanie w sprawach personalnych odbywa się w drodze głosowania tajnego.
10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmiany.
11. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora.
§  6.
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zwany "Regulaminem Rady Rodziców", zgodny ze statutem Szkoły.
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
1) programu wychowawczego;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
6. Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
§  7.
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów Szkoły.
2. Zasady wybierania i działalności Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, zwany "Regulaminem Samorządu Uczniowskiego".
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
4. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich.
§  8.
1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy Szkoły uchwalonego przez Radę Pedagogiczną, zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę.
2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły.
3. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
4. Czas trwania zajęć w odniesieniu do specyfiki nauczania gry na instrumentach muzycznych regulowany jest ilością godzin określonych przez ramowy plan nauczania z rozłożeniem na dwie jednostki lekcyjne.
§  9.
1. Szkoła prowadzi kształcenie w cyklach:
1) sześcioletnim - dla uczniów rozpoczynających naukę w wieku 5 do 8 lat;
2) czteroletnim - dla uczniów rozpoczynających naukę w wieku od 8 do 16 lat.
2. Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie gry na instrumentach: fortepian, klawesyn, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, akordeon, perkusja, trąbka, waltornia, puzon.
§  10.
1. Przyjęcia kandydatów do poszczególnych klas Szkoły odbywają się w oparciu o przepisy w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, wydane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności tzn. sprawdzenia uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia jest większy niż liczba miejsc, dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów takich jak: wiek, determinacja i mobilność kandydata.
3. Do wniosku o przyjęcie kandydata, który w roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat, należy dołączyć opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
4. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły w celu kontynuacji nauki rozpoczętej w innej szkole muzycznej prowadzonej pod nadzorem Centrum Edukacji Artystycznej jest okazanie świadectwa ze szkoły, do której uczeń uczęszczał. Jeżeli uczeń uczęszczał do prywatnej szkoły muzycznej w celu kontynuowania nauki w Szkole, uczeń zobligowany jest do odbycia przesłuchania przed komisją rekrutacyjną.
5. Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danej szkole.
§  11.
1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może:
1) przyjąć ucznia do Szkoły w ciągu roku szkolnego;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, przenieść ucznia do klasy o innym cyklu kształcenia.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, uczeń obowiązany jest do uzupełnienia występujących różnic programowych.
§  12. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów reguluje "Wewnątrzszkolny System Oceniania" osiągnięć uczniów, opracowany na podstawie przepisów w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, wydanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  13.
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności;
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
4) swobody wyrażania myśli i przekonań;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
7) pomocy w przypadku trudności w nauce;
8) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego;
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły;
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Szkoły;
3) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.
§  14.
1. Rodzicom uczniów przysługuje prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole;
2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
4) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Szkołę opinii na temat pracy Szkoły.
2. Szkoła organizuje co najmniej 4 razy w roku spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
§  15.
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
§  16.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel jest w szczególności obowiązany do:
1) czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego;
2) organizowania zajęć w sposób zapewniający zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
3) dbania o pomoce i inny sprzęt szkolny;
4) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
5) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów;
6) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów;
7) stałego doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej;
8) współdziałania z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia.
§  17.
1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która posiada odrębny regulamin określający zasady jej działalności, w tym korzystania z zasobów nutowych książkowych i innych będących na jej wyposażeniu.
2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie oraz pracownicy Szkoły.
3. Zbiory biblioteki szkolnej i fonoteki mają na celu wspieranie realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, służą doskonaleniu pracy nauczycieli jak również szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów.
4. W zbiorach biblioteki mogą znajdować się nuty, książki, materiały dydaktyczno - metodyczne oraz nagrania fonograficzne i video.
5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) wypożyczanie nut oraz książek.
6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
7. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel - bibliotekarz.
8. Do podstawowych zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:
1) praca pedagogiczna:
a) udostępnianie zbiorów,
b) pomoc w poszukiwaniu informacji,
c) indywidualne doradztwo w doborze literatury,
d) pomoc w samokształceniu,
2) praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą wynikająca z realizacji szkolnego programu wychowawczego;
3) praca organizacyjna:
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami Szkoły,
b) ewidencja i opracowywanie zbiorów,
c) selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,
d) organizacja warsztatu informacyjnego w postaci tradycyjnych katalogów kartkowych, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych,
e) współpraca z innymi bibliotekami.
§  18. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o pieczęciach państwowych.
§  19. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, wydanymi przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  20. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.