Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2012.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego 1

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Z dniem 1 października 2012 r. tworzy się państwową jednostkę budżetową Polski Instytut Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego, zwaną dalej "Instytutem", podległą Ministrowi Spraw Zagranicznych.
§  2.
1. Instytutowi nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Szczegółowe zadania oraz struktura organizacyjna Instytutu zostaną określone w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym Instytutu.
3. Mienie służące realizacji statutowych zadań Instytutu zostało określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STATUT

Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego  3

§  1. 4 Polski Instytut Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego, zwany dalej "Instytutem", jest państwową jednostką budżetową, podległą Ministrowi Spraw Zagranicznych.
§  2. Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
§  3.
1. Zadaniami Instytutu są:
1) prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym i szkoleniu członków służby zagranicznej;
2) upowszechnianie wiedzy o polskiej służbie zagranicznej oraz jej historii.
2. Instytut może prowadzić działalność szkoleniową i dydaktyczną wobec innych osób niż wymienione w ust. 1 pkt 1.
3. Instytut wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 -2, na podstawie rocznego planu, zatwierdzonego przez Ministra Spraw Zagranicznych.
4. W realizacji swych zadań Instytut może współpracować z wybranymi wyższymi uczelniami i jednostkami naukowymi oraz innymi instytucjami zewnętrznymi.
§  4.
1. Instytut realizuje zadania, o których mowa w § 3, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie:
1) kursów kształcenia ustawicznego;
2) kursów specjalistycznych;
3) kursów językowych;
4) seminariów i konferencji;
5) działalności wydawniczej;
6) współpracę z podmiotami zewnętrznymi.
2. Instytut może przeprowadzać szkolenia i kursy dla aplikantów dyplomatyczno-konsularnych.
§  5.
1. Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Minister Spraw Zagranicznych.
2. Minister Spraw Zagranicznych może upoważnić pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych do wykonywania nadzoru w jego imieniu.
§  6.
1. Instytutem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Instytut jednoosobowo na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Spraw Zagranicznych.
3. Dyrektor Instytutu działa przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.
4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.
5. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania realizuje Zastępca Dyrektora lub inna osoba przez niego upoważniona.
§  7.
1. Instytut jest pracodawcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Instytucie wykonuje Dyrektor.
§  8. Strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania Instytutu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny Instytutu, zatwierdzony przez Ministra Spraw Zagranicznych lub osobę przez niego upoważnioną, na wniosek dyrektora Instytutu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ MIENIA

1. Wyposażenie biurowe oraz sprzęt AGD o wartości 180.812,76 zł;

2. Sprzęt teleinformatyczny o wartości 286.077,00 zł;

3. Samochód o wartości 42.083,00 zł;

4. Środki na zakup sprzętu teleinformatycznego w wysokości 566.000,00 zł.

1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 35 z dnia 30 października 2012 r. (Dz.Urz.MSZ.12.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 października 2012 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 35 z dnia 30 października 2012 r. (Dz.Urz.MSZ.12.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 października 2012 r.
3 Załącznik nr 1 tytuł zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 35 z dnia 30 października 2012 r. (Dz.Urz.MSZ.12.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 października 2012 r.
4 Załącznik nr 1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 35 z dnia 30 października 2012 r. (Dz.Urz.MSZ.12.27) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 października 2012 r.