Utworzenie państwowej instytucji kultury - Muzeum Narodowego w Lublinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Muzeum Narodowego w Lublinie

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą "Muzeum Narodowe w Lublinie", zwaną dalej "Muzeum".
§  2. 
Siedzibą Muzeum jest Lublin.
§  3. 
Przedmiotem działania Muzeum jest:
1)
prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, naukowej i edukacyjnej mającej na celu upowszechnianie wartości historycznych i artystycznych kultury polskiej i światowej, w tym dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej;
2)
gromadzenie, opracowywanie, konserwacja, przechowywanie i udostępnianie zbiorów związanych z kulturą polską, europejską i światową, między innymi zbiorów związanych z dziedzictwem Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, historią obiektów poddanych opiece Muzeum lub w których prowadzona jest działalność Muzeum;
3)
współpraca z muzeami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz inspirowanie inicjatyw społecznych dotyczących działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ochrony dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.
§  4. 
Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§  5. 
Muzeum zostanie nadany statut - statut Muzeum w organizacji.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).