Utworzenie państwowej instytucji kultury - Muzeum Narodowego w Gdańsku. - OpenLEX

Utworzenie państwowej instytucji kultury - Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.82

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 23 sierpnia 2022 r.
w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Muzeum Narodowego w Gdańsku

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą "Muzeum Narodowe w Gdańsku", zwaną dalej "Muzeum".
§  2. 
Siedzibą Muzeum jest Gdańsk.
§  3. 
Przedmiotem działania Muzeum jest:
1)
prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, naukowej i edukacyjnej mającej na celu upowszechnianie wartości historycznych i artystycznych kultury polskiej i światowej, w tym dziedzictwa Pomorza;
2)
gromadzenie zabytków oraz materiałów ikonograficznych i dokumentacyjnych dotyczących sztuki krajowej i zagranicznej, etnografii Pomorza, kultur europejskich i pozaeuropejskich;
3)
współpraca z muzeami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz inspirowanie inicjatyw społecznych dotyczących działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ochrony dziedzictwa Pomorza.
§  4. 
Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§  5. 
Muzeum zostanie nadany statut - Muzeum w organizacji.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).