Utworzenie państwowej instytucji kultury - Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. - OpenLEX

Utworzenie państwowej instytucji kultury - Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.57

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Na podstawie art. 8 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą "Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych", zwaną dalej "Centrum".
§  2. 
Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.
§  3. 
Przedmiotem działania Centrum jest wspieranie rozwoju polskich przemysłów kreatywnych, w tym:
1)
budowanie efektywnego systemu wsparcia publicznego adresowanego do polskich przemysłów kreatywnych;
2)
stwarzanie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału współpracy poszczególnych branż kreatywnych oraz współpracy polskich przemysłów kreatywnych z innymi sektorami;
3)
upowszechnianie zrozumienia znaczenia potencjału przemysłów kreatywnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kultury i dziedzictwa Polski;
4)
wspieranie polskich przemysłów kreatywnych w obliczu rosnącej konkurencji międzynarodowej oraz nadpodaży dóbr i usług kulturalnych.
§  4. 
Nadzór nad Centrum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§  5. 
Centrum zostanie nadany odrębnym zarządzeniem statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).