Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.54

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego

Na podstawie art. 102 ust. 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, 650, 2245 i 2340) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się ośrodki zamiejscowe Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
§  2.  Siedzibami ośrodków zamiejscowych Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego są: Gdynia i Szczecin.
§  3.  Obszar właściwości:
1) ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Gdyni obejmuje: terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej od wschodniej granicy państwa do południka 17° 40' 30" długości geograficznej wschodniej;
2) ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie obejmuje:
a) terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej od południka 15° 23' 14" długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy państwa,
b) statki rybackie o polskiej przynależności wykonujące rybołówstwo morskie poza granicami polskich obszarów morskich.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).