Utworzenie niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2010.6.84

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
Tworzy się wydziały w następujących sądach rejonowych:
1)
w Sądzie Rejonowym w Koszalinie - XI Wydział Wykonywania Orzeczeń;
2)
w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu - IX Wydział Cywilny;
3)
w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - XII Wydział Cywilny.
§  2.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 14, poz. 140 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 19) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 27 w lit. j średnik na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:

"k) XI Wydział Wykonywania Orzeczeń - wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych;";

2)
w pkt 45:
a)
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru dzielnicy Grunwald, z wyłączeniem spraw przekazanych II i VII Wydziałowi Cywilnemu,",

b)
w lit. h średnik na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru dzielnicy Jeżyce oraz gmin: Dopiewo, Komorniki i Tarnowo Podgórne, z wyłączeniem spraw przekazanych II i VII Wydziałowi Cywilnemu;";

3)
w pkt 47:
a)
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do Ł, z wyłączeniem spraw przekazanych II i VII Wydziałowi Cywilnemu,",

b)
w lit. k średnik na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu:

"l) XII Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od M do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych II i VII Wydziałowi Cywilnemu;";

4)
w pkt 64 uchyla się lit. f;
5)
w pkt 74 uchyla się lit. c;
6)
w pkt 78 lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) IX Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego, w których nazwiska (nazwy) pozwanych, wnioskodawców, dłużników lub uczestników postępowania zaczynają się na litery od Q do Ż;".

§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.