Utworzenie niektórych opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.121

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie utworzenia niektórych opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2018 r. poz. 708) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się w Sądzie Okręgowym w Krakowie:
1)
I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów;
2)
II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.