Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 50
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie utworzenia nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej

Na podstawie § 6 ust. 2 zarządzenia nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej(Dz. Urz. KGSG poz. 53) ustala się, co następuje:
§  1.  Tworzy się nieetatowy pododdział odwodowy Komendanta Głównego Straży Granicznej, zwany dalej "pododdziałem".
§  2. 
1.  1  Do zadań pododdziału, należy:
1) wsparcie Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Administracji i Ochrony Obiektów Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej z powodu wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie przy Al. Niepodległości 100:
a) w przypadku wzmocnienia ochrony tego obiektu,
b) podczas zarządzenia szczególnej ochrony tego obiektu;
2) udział w działaniach związanych z zapobieganiem skutkom sytuacji kryzysowej, w rozumieniu przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego lub usuwania skutków tej sytuacji;
3) udzielanie pomocy Policji w trybie art. 18b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.);
4) wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2.  Miejscem realizowania zadań przez pododdział jest:
1) teren obiektu Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie przy Al. Niepodległości 100 oraz bezpośrednie sąsiedztwo tego obiektu, podczas realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1;
2) miejsce określone w decyzji, o której mowa w § 5 ust. 1, podczas realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 2-4.
§  3. 
1.  2  W skład pododdziału wchodzi 10 % stanu osobowego funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej znajdujących się w Warszawie, wyznaczonych przez kierowników tych komórek w taki sposób, że każdy z nich wyznacza 10 % stanu osobowego funkcjonariuszy pełniących służbę w podległej mu komórce organizacyjnej, wynikającego z obsady etatowej (w zaokrągleniu do jedności w górę).
2.  3  Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej do służby w pododdziale wyznaczają w pierwszej kolejności funkcjonariuszy z korpusu szeregowych, podoficerów i chorążych, na oficerach kończąc.
3.  W przypadku, gdy zakres wykonywanego zadania wymaga użycia większej liczby funkcjonariuszy niż wymieniona w ust. 1, wyznaczenie dodatkowych funkcjonariuszy odbywa się na polecenie lub za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.
§  4. 
1.  Działaniami pododdziału kieruje dowódca pododdziału - funkcjonariusz wyznaczony odpowiednio przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Dyrektora-Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, przy pomocy zastępcy - funkcjonariusza wyznaczonego przez dowódcę pododdziału.
2.  W przypadku utworzenia grup w strukturze organizacyjnej pododdziału - do kierowania grupą wyznacza się dowódcę grupy.
§  5. 
1.  Decyzję o użyciu pododdziału, zwaną dalej "decyzją", podejmują:
1) Komendant Główny Straży Granicznej - z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek komendanta oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej;
2) Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej:
a) na polecenie lub za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b) na pisemny wniosek komendanta oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, po uprzednim uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, mogą być przekazane ustnie.
3.  Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b i ust. 2, powinny zawierać informacje, o których mowa w § 6 pkt 1-3, 6 i 7.
§  6.  Decyzja określa:
1) zakres zadań i miejsce ich wykonywania;
2) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, któremu pododdział zostaje podporządkowany;
3) strukturę pododdziału;
4) dowódcę pododdziału;
5) imienny wykaz funkcjonariuszy wyznaczonych w skład pododdziału;
6) obowiązujące umundurowanie oraz wyposażenie indywidualne funkcjonariuszy niezbędne do realizacji wyznaczonego zadania;
7) miejsce zbiórki, termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia realizacji zadań pododdziału.
§  7. 
1.  Projekt decyzji, o której mowa w § 5, przygotowuje Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2.  Czynności związane z przygotowaniem projektu decyzji, obejmują:
1) poinformowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o potrzebie przygotowania decyzji, w przypadku określonym w § 5 ust. 1 pkt 2;
2) w przypadku potrzeby użycia powiększonego składu pododdziału, poinformowanie kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej o konieczności wyznaczenia podległych im funkcjonariuszy w skład pododdziału oraz przekazania imiennego wykazu tych funkcjonariuszy Dyrektorowi-Szefowi Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej;
3) opracowanie projektu decyzji.
3.  Przy opracowywaniu projektu decyzji, nie stosuje się przepisów decyzji nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 4, z późn.zm.2) ), z wyjątkiem przepisów § 8 i 9.
4.  Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej przekazuje decyzję, niezwłocznie po jej podpisaniu kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, którzy wyznaczyli funkcjonariuszy w skład pododdziału, dowódcy pododdziału a także komendantowi oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej na rzecz którego pododdział realizuje zadanie.
§  8. 
1.  Czas sformowania pododdziału wynosi do 6 godzin.
2.  Czas sformowania pododdziału i uzyskania gotowości do realizacji wyznaczonego zadania, po wykonaniu czynności, o których mowa w § 7 ust. 4, liczony jest od momentu ogłoszenia zbiórki przez Dyrektora-Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej.
3.  Funkcjonariusz wyznaczony w skład pododdziału zobowiązany jest stawić się w miejscu zbiórki, w czasie określonym w ust. 1, w umundurowaniu i z wyposażeniem indywidualnym określonym w decyzji.
4.  W przypadku, gdy powiadomienie funkcjonariusza wyznaczonego w skład pododdziału przez służbę dyżurną operacyjną Komendanta Głównego Straży Granicznej z powodów technicznych przedłuża się, stosuje się Plan alarmowania i powiadamiania Komendy Głównej Straży Granicznej.
§  9. 
1.  Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, osobiście lub poprzez służbę dyżurną operacyjną Komendanta Głównego Straży Granicznej, informuje kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej o konieczności wprowadzenia dyżurów domowych dla funkcjonariuszy wyznaczonych w skład pododdziału.
2.  Sposób i tryb pełnienia dyżurów domowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, określają przepisy dotyczące rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.
3.  Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej może zarządzić zbiórkę szkoleniową funkcjonariuszy wyznaczonych w skład pododdziału.
§  10. 
1.  Dowódca pododdziału kieruje działaniami pododdziału.
2.  Dowódca pododdziału uprawniony jest do wydawania poleceń funkcjonariuszom wyznaczonym w skład pododdziału w zakresie działań prowadzonych przez pododdział.
3.  Do obowiązków dowódcy pododdziału, należy:
1) zapoznanie się z sytuacją oraz dokonanie analizy otrzymanych poleceń;
2) udzielenie instruktażu funkcjonariuszom wchodzącym w skład pododdziału, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, uprawnień i miejsca pełnienia przez nich służby;
3) zapewnienie ewidencjonowania czasu służby funkcjonariuszy podczas prowadzonych działań pododdziału i przekazywanie tych informacji właściwym kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, którzy wyznaczyli funkcjonariuszy w skład pododdziału;
4) przekazywanie Dyrektorowi-Szefowi Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej wniosków i propozycji z zakresu funkcjonowania pododdziału;
5) opracowanie sprawozdania z realizacji zadania przez pododdział.
4.  Zastępca dowódcy pododdziału wspomaga dowódcę pododdziału w kierowaniu działaniami i zastępuje go w przypadku jego nieobecności.
5.  Dowódca grupy, o którym mowa w § 4 ust. 2, kieruje działaniami funkcjonariuszy wchodzących w skład podległej mu grupy.
6.  Dowódca grupy jest uprawniony do wydawania poleceń funkcjonariuszom wchodzącym w skład podległej mu grupy w zakresie działań prowadzonych przez grupę.
§  11.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2005 r. Nr 4, poz. 23, z 2007 r. Nr 11, poz. 100, z 2010 r. Nr 8, poz. 39 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 11.

1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 19 z dnia 23 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 stycznia 2019 r.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 19 z dnia 23 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 stycznia 2019 r.
3 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 19 z dnia 23 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.KGSG.2019.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 stycznia 2019 r.