Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.11.58

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2010 r.

DECYZJA Nr 221
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie utworzenia nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej ustala się, co następuje:
§  1. Tworzy się nieetatowy pododdział odwodowy Komendanta Głównego Straży Granicznej, zwany dalej "pododdziałem".
§  2.
1. Do zadań pododdziału, należy:
1) wsparcie Sekcji Ochrony Komendy Głównej Straży Granicznej Wydziału Zabezpieczenia Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej z powodu wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie przy Al. Niepodległości 100:
a) w przypadku wzmocnienia ochrony tego obiektu,
b) podczas zarządzenia szczególnej ochrony tego obiektu;
2) udział w działaniach związanych z zapobieganiem skutkom sytuacji kryzysowej, w rozumieniu przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego, lub usuwania skutków tej sytuacji;
3) udzielanie pomocy Policji w trybie art. 18b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1));
4) wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. Miejscem realizowania zadań przez pododdział jest:
1) teren obiektu Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie przy Al.Niepodległości 100 oraz bezpośrednie sąsiedztwo tego obiektu - podczas realizacji zadania określonego w ust. 1 pkt 1;
2) miejsce określone w decyzji w sprawie użycia pododdziału, o której mowa w § 6 ust. 1 - podczas realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.
§  3.
1. W skład pododdziału wyznacza się funkcjonariuszy pełniących służbę w Wydziale VII Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. Skład pododziału może zostać w zależności od potrzeb powiększony o funkcjonariuszy z pozostałych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej wyznaczonych przez kierowników tych komórek organizacyjnych. Ilość wyznaczonych funkcjonariuszy równa jest liczbie 10 % stanu osobowego funkcjonariuszy pełniących służbę w tych komórkach organizacyjnych (w zaokrągleniu do jedności w górę).
3. W przypadku, gdy zakres wykonywanego zadania wymaga użycia większej ilości funkcjonariuszy niż wymieniona w ust. 2, wyznaczenie dodatkowych funkcjonariuszy odbywa się na polecenie lub za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej, w formie pisemnej decyzji, po uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
4. Powiększenie składu pododdziału nie obejmuje funkcjonariuszy pełniących służbę w wydziałach zamiejscowych Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i Biura Lotnictwa Straży Granicznej oraz w Archiwum Straży Granicznej.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej do służby w pododdziale wyznaczają w pierwszej kolejności funkcjonariuszy z korpusu szeregowych, podoficerów, chorążych i oficerów do stopnia kapitana włącznie. W uzasadnionym przypadku można wyznaczyć oficerów posiadających wyższy stopień służbowy.
§  4.
1. Działaniami pododdziału kieruje dowódca pododdziału - funkcjonariusz wyznaczony odpowiednio przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Dyrektora-Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej przy pomocy zastępcy - funkcjonariusza wyznaczonego przez dowódcę pododdziału.
2. W przypadku utworzenia grup w strukturze organizacyjnej pododdziału - do kierowania grupą wyznacza się dowódcę grupy.
§  5.
1. Decyzję o użyciu pododdziału, zwaną dalej "decyzją", podejmują:
1) Komendant Główny Straży Granicznej;
2) Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej:
a) na polecenie lub za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b) na pisemny wniosek komendanta oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej, po uprzednim uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Grnicznej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b może być przekazany ustnie.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2, powinien zawierać informacje, o których mowa w § 6 pkt 1-3, 5-6.
§  6. Decyzja określa:
1) miejsce i zakres wykonywania zadania;
2) zasady dotyczące podporządkowania pododdziału oraz określenie kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, któremu pododdział zostaje podporządkowany;
3) strukturę pododdziału;
4) imienny wykaz funkcjonariuszy wyznaczonych w skład pododdziału;
5) obowiązujące umundurowanie oraz wyposażenie indywidualne funkcjonariuszy niezbędne do realizacji wyznaczonego zadania;
6) miejsce zbiórki, termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia realizacji zadań pododdziału.
§  7.
1. Projekt decyzji, o której mowa w § 5, przygotowuje Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. Czynności związane z przygotowaniem projektu decyzji, obejmują:
1) poinformowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o potrzebie przygotowania decyzji, w przypadku określonym w § 5 ust. 1 pkt 2;
2) w przypadku potrzeby użycia powiększonego składu pododdziału, poinformowanie kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej o konieczności wyznaczenia podległych im funkcjonariuszy w skład pododdziału oraz przekazania imiennego wykazu tych funkcjonariuszy Dyrektorowi-Szefowi Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej;
3) opracowanie projektu decyzji.
3. Przy opracowywaniu projektu decyzji, nie stosuje się przepisów decyzji nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 4 i Nr 4, poz. 23 oraz z 2007 r. Nr 11, poz. 100) zmienionej decyzją nr 150 z dnia 25 czerwca 2010 r., z wyjątkiem przepisów § 8 i 9.
4. Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej przekazuje decyzję, niezwłocznie po jej podpisaniu naczelnikowi Wydziału VII Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, którzy wyznaczyli funkcjonariuszy do powiększonego składu pododdziału, a także komendantowi oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej na rzecz którego pododdział realizuje zadanie.
§  8.
1. Czas sformowania pododdziału wynosi do 4 godzin.
2. Czas sformowania pododdziału i uzyskania gotowości do realizacji wyznaczonego zadania, po wykonaniu czynności, o których mowa w § 7 ust. 4, liczony jest od momentu ogłoszenia zbiórki przez Dyrektora-Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej za pośrednictwem służby dyżurnej operacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.
3. Funkcjonariusz wyznaczony w skład pododdziału zobowiązany jest stawić się w miejscu zbiórki, w czasie określonym w ust. 1, w umundurowaniu i z wyposażeniem indywidualnym określonym w decyzji.
§  9.
1. Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, osobiście lub poprzez służbę dyżurną operacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, informuje o konieczności wprowadzenia dyżurów domowych dla funkcjonariuszy wyznaczonych w skład pododdziału, naczelnika Wydziału VII Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej, a w przypadku użycia powiększonego składu pododdziału, również kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
2. Sposób i tryb pełnienia dyżurów domowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, określają przepisy dotyczące rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.
3. Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej może zarządzić zbiórkę szkoleniową funkcjonariuszy wyznaczonych w skład pododdziału.
§  10.
1. Dowódca pododdziału kieruje działaniami pododdziału.
2. Dowódca pododdziału uprawniony jest do wydawania poleceń funkcjonariuszom wyznaczonym w skład pododdziału w zakresie działań prowadzonych przez pododdział.
3. Do obowiązków dowódcy pododdziału, należy:
1) zapoznanie się z sytuacją oraz dokonanie analizy otrzymanych poleceń;
2) udzielenie instruktażu funkcjonariuszom wchodzącym w skład pododdziału, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, uprawnień i miejsca pełnienia przez nich służby;
3) zapewnienie ewidencjonowania czasu służby funkcjonariuszy podczas prowadzonych działań pododdziału i przekazywanie tych informacji właściwym kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, którzy wyznaczyli funkcjonariuszy w skład pododdziału;
4) przekazywanie Dyrektorowi-Szefowi Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej wniosków i propozycji z zakresu funkcjonowania pododdziału;
5) opracowanie sprawozdania z realizacji zadania przez pododdział.
4. Zastępca dowódcy pododdziału wspomaga dowódcę pododdziału w kierowaniu działaniami i zastępuje go w przypadku jego nieobecności.
5. Dowódca grupy, o którym mowa w § 4 ust. 2, kieruje działaniami funkcjonariuszy wchodzących w skład podległej mu grupy.
6. Dowódca grupy jest uprawniony do wydawania poleceń funkcjonariuszom wchodzącym w skład podległej mu grupy w zakresie działań prowadzonych przez grupę.
§  11. Traci moc decyzja nr 140 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. Nr 7, poz. 70).
§  12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228.