Utworzenie Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.206

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2019 r.

DECYZJA Nr 166/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie utworzenia Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1. 
1. 
Z dniem 1 maja 2020 r. tworzy się Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej "Ośrodkiem".
2. 
Ośrodek zostanie dyslokowany w kompleksie wojskowym Nr 2843.
3. 
Ośrodek jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, podporządkowaną osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej, której podporządkowana jest komórka organizacyjna odpowiedzialna za koordynację w resorcie realizacji zadań z zakresu kultury, za pośrednictwem tej komórki organizacyjnej.
§  2. 
Do zadań Ośrodka w szczególności należy:
1)
prowadzenie krajowych i międzynarodowych szkoleń oraz kursów dla żołnierzy oraz osób cywilnych w obszarze ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
2)
prowadzenie analiz i badań w kierunku implementacji prawa międzynarodowego z zakresu ochrony dóbr kultury w formie projektów rozwiązań systemowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
prowadzenie badań, analiz i konsultacji w celu wypracowania optymalnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego dla rozwijania programów szkoleniowych na rzecz ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
§  3. 
Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej, o której mowa w § 1 ust. 3, w terminie do:
1)
60 dni od dnia wejścia w życie decyzji opracuje i podda procedurze oceny wniosek organizacyjno-etatowy dotyczący utworzenia Ośrodka;
2)
dnia 1 maja 2020 r. nada szczegółowy zakres działania Ośrodka.
§  4. 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:
1)
wyda niezwłocznie dokumenty organizacyjno-etatowe umożliwiające realizację zadań określonych decyzją;
2)
w terminie do 14 dni od wydania dokumentów organizacyjno-etatowych spowoduje dokonanie zmian w "Planie Przydziałów Gospodarczych Resortu Obrony Narodowej";
3)
przyjmie Ośrodek na zaopatrzenie logistyczne zgodnie z "Planem Przydziałów Gospodarczych Resortu Obrony Narodowej".
§  5. 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej spowoduje uwzględnienie zmian wynikających z niniejszej decyzji przy opracowywaniu obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem.
§  6. 
Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej, której podporządkowano komórkę organizacyjną właściwą do spraw socjalnych, poprzez Departament Spraw Socjalnych, opracuje i przedstawi projekt nowelizacji decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w części dotyczącej zwiększenia limitu zatrudnienia bazowego, w ramach posiadanych środków, niezbędnego do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§  7. 
Dyrektor Departamentu Kontroli dostosuje plany działalności kontrolnej w związku z wejściem w życie decyzji.
§  8. 
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do swojej właściwości, udzielą niezbędnej pomocy w realizacji zadań wynikających z decyzji.
§  9. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.