Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.30

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 52
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Brunszwiku (Republika Federalna Niemiec)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) postanawia się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Brunszwiku (Republika Federalna Niemiec), kierowany przez konsula honorowego.
§  2.  Siedzibą konsulatu, o którym mowa w § 1, jest Brunszwik.
§  3.  Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje kraj związkowy Dolna Saksonia.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.