Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Belmont (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.2.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2007 r.

DECYZJA Nr 30
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Belmont (Stany Zjednoczone Ameryki)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
Tworzy się urząd konsularny pod nazwą: "Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Belmont", kierowany przez konsula honorowego.
2.
Siedzibą urzędu konsularnego, o którym mowa w ust. 1, jest Belmont.
§  2.
Okręg konsularny Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Belmont obejmuje terytorium hrabstw: Alameda, Alpine, Calaveras, Fresno, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Merced, Mono, Monterey, San Benito, San Mateo, San Joaquin, Santa Clara, Santa Cruz, Stanislaus, Toulumne, Tulare.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600.