Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bazylei (Konfederacja Szwajcarska). - OpenLEX

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bazylei (Konfederacja Szwajcarska).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.

DECYZJA Nr 4
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bazylei (Konfederacja Szwajcarska)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bazylei (Konfederacja Szwajcarska), kierowany przez konsula honorowego.
§  2. 
Siedzibą konsulatu, o którym mowa w § 1, jest Bazylea.
§  3. 
Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje terytorium kantonów: Bazylea-Miasto, Bazylea-Okręg, Argowia, Jura, Solura i Lucerna.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.