Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Agadirze (Królestwo Marokańskie).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2024.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2024 r.

DECYZJA Nr 12
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 13 lutego 2024 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Agadirze (Królestwo Marokańskie)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Agadirze (Królestwo Marokańskie), kierowany przez konsula honorowego.
§  2. 
Siedzibą konsulatu, o którym mowa w § 1, jest Agadir.
§  3. 
Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje regiony: Dara-Tafilalt i Sus-Massa.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.