Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Limassol (Republika Cypryjska).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 17
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie utworzenia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Limassol (Republika Cypryjska) 1

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Limassol (Republika Cypryjska), kierowany przez honorowego konsula generalnego.
§  2. 
Siedzibą konsulatu generalnego, o którym mowa w § 1, jest Limassol.
§  3. 
Okręg konsularny konsulatu generalnego, o którym mowa w § 1, obejmuje terytorium Republiki Cypryjskiej z wyłączeniem miasta Nikozji.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Niniejsza decyzja była poprzedzona zarządzeniem nr 32 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 listopada 1993 r. w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Limassol.