Dz.Urz.GITD.2018.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie utworzenia Kancelarii Tajnej oraz powołania Kierownika Kancelarii Tajnej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu:
1) określa się tryb i zasady funkcjonowania Kancelarii Tajnej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego;
2) powołuje się Kierownika Kancelarii Tajnej;
3) określa się podstawowe zadania Kierownika Kancelarii Tajnej.
§  2.  Użyte w zarządzeniu określania oznaczają:
1) Kancelaria - Kancelarię Tajną;
2) Gabinet - Gabinet Głównego Inspektora;
3) Kierownik - Kierownika Kancelarii.
§  3. 
1.  Tworzy się Kancelarię w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, jako wyodrębnioną wewnętrzną komórkę organizacyjną w Gabinecie.
2.  Kancelarią kieruje Kierownik.
3.  W Kancelarii przetwarza się informacje niejawne o klauzuli "tajne" oraz "poufne" i "zastrzeżone".
4.  Kancelaria odpowiada za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych o klauzulach, o których mowa w ust. 3, uprawnionym osobom.
§  4. 
1.  Obsługę Kancelarii powierza się Kierownikowi.
2.  Do podstawowych zadań Kierownika należy:
1) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych;
2) udostępnianie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym;
3) wydawanie dokumentów niejawnych osobom uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania;
4) egzekwowanie zwrotu dokumentów niejawnych;
5) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych w Kancelarii.
3.  Kierownik podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych.
§  5.  Na stanowisko Kierownika powołuje się Pana Dariusza Sobocińskiego - pracownika Zespołu Przygotowań Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w Gabinecie.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.