Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.51 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz. Urz. MON poz. 17).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 4 zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2), który stanowi:

"§ 4. Muzeum nadaje się statut - Muzeum Sił Powietrznych w organizacji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.";

2) § 2 zarządzenia Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz. Urz. MON poz. 17), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

3. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie nie obejmuje przepisu § 5 tego zarządzenia oraz załącznika do tego zarządzenia jako wygasłych.

ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE Nr 2/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), w związku z art. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 247, poz. 1807) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą "Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie", zwane dalej "Muzeum".
§  2. Siedzibą Muzeum jest Dęblin.
§  3. Przedmiotem działania Muzeum jest:
1) pozyskiwanie oraz zachowanie przedmiotów i sprzętu związanych z historią i tradycjami Sił Powietrznych, należyte ich utrzymanie oraz udostępnianie do celów wychowawczych, dydaktycznych i naukowych;
2) gromadzenie pamiątek i materiałów dokumentacyjnych, ich katalogowanie i naukowe opracowywanie;
3) prowadzenie działalności wystawienniczej, promocyjnej, edukacyjnej oraz popularyzacja wiedzy o historii oręża polskiego, w szczególności sił powietrznych.
§  3a. 1) Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, wyposaża się w oparciu o art. 53 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.2)) w następujące nieruchomości:
1) pozostającą w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie o powierzchni 4,1488 ha położoną w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303, zabudowaną budynkiem nr 233 o kubaturze 3.770 m3, powierzchni ogólnej 672 m2, powierzchni użytkowej 514 m2, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 4080/118, obręb 1 Dęblin, ujawnioną w księdze wieczystej KW nr LU1Y/00027448/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rykach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych;
2) pozostającą w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie o powierzchni 0,3215 ha położoną w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego, zabudowaną budynkiem o kubaturze 4830m3, powierzchni ogólnej 945 m2, powierzchni użytkowej 767 m2, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 398/3, obręb 0028 Koszalin, ujawnioną w księdze wieczystej KW nr KO1K/00098094/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
§  3b. 1) Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych związanych z:
1) zawarciem umowy o nieodpłatnym przeniesieniu własności nieruchomości, o której mowa w § 3a pkt 1 na rzecz Muzeum, w tym do wystąpienia do Starosty Ryckiego z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu przysługującego do tej nieruchomości Ministerstwu Obrony Narodowej - Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie oraz
2) wystąpieniem do właściwego organu o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (służebność przejazdu i przejścia) na działkach nr 4080/111 i 4080/119 pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie na rzecz właściciela działki nr 4080/118 stanowiącej pierwsze wyposażenie Muzeum.
§  3c. 1) Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych związanych z zawarciem umowy o nieodpłatnym przeniesieniu własności nieruchomości, o której mowa w § 3a pkt 2, na rzecz Muzeum, w tym do wystąpienia do Prezydenta Miasta Koszalina z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia przysługującego do tej nieruchomości Ministerstwu Obrony Narodowej - Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Szczecinie prawa trwałego zarządu.
§  4. (pominięty).3)
§  5. (utrata mocy).4)
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.5)

______

1) Dodany przez § 1 zarządzenia Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz. Urz. MON poz. 17), które weszło w życie z dniem 10 lutego 2012 r.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529.

3) Zamieszczony w obwieszczeniu.

4) Na podstawie § 1 zarządzenia Nr 5/MON z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (Dz. Urz. MON poz. 26), które weszło w życie z dniem 13 lutego 2012 r.

5) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 lutego 2011 r.

Załącznik

(utrata mocy).4)