Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2013.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Abu Dhabi

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się państwową jednostkę budżetową - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, funkcjonującą w ramach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Dhabi, zwaną dalej "WPHI".
2. WPHI jest jednostką budżetową, podległą Ministrowi Gospodarki.
3. Siedzibą WPHI jest miasto Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
§  2. Minister Gospodarki przekaże środki finansowe niezbędne na zakup mienia i wyposażenie WPHI.
§  3. Nadaje się WPHI statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Abu Dhabi

§  1. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Abu Dhabi, zwany dalej "WPHI", jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Gospodarki, działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.).
§  2.
1. Siedzibą WPHI jest miasto Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
2. WPHI funkcjonuje w ramach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Dhabi.
§  3. WPHI podlega Ministrowi Gospodarki w zakresie merytorycznym, finansowym i kadrowym.
§  4. Przedmiotem działalności WPHI są:
1) promocja polskiego eksportu i współpracy gospodarczej z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, polegająca w szczególności na:
a) inicjowaniu i organizowaniu działań promocyjnych,
b) udzielaniu informacji handlowych,
c) doradztwie i pomocy dla przedsiębiorców,
d) analizowaniu potencjalnych kierunków zwiększenia eksportu i możliwości eliminowania przeszkód we współpracy gospodarczej,
e) zasilaniu Portalu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki;
2) promocja inwestycji polskich na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, polegająca w szczególności na:
a) organizowaniu spotkań z inwestorami,
b) udzielaniu informacji dotyczących warunków inwestowania oraz przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) współpracy z instytucjami promującymi inwestycje zagraniczne;
3) działania promocyjne poza Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi na obszarze państw Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Oman, Katar, Bahrajn, Kuwejt) i Afryki Wschodniej (Etiopia, Kenia, Rwanda, Uganda).
§  5.
1. WPHI realizuje, zatwierdzone przez Ministra Gospodarki, zadania w zakresie:
1) współdziałania w realizacji programów promocji handlu i inwestycji, poprzez dążenie do rozwoju współpracy handlowej oraz zwiększenia napływu kapitału i nowych technologii do Polski, współpracy z podmiotami, o których mowa w § 4 pkt 2;
2) identyfikacji możliwości rozwoju polskiego eksportu, opracowywania propozycji zmian instrumentów wsparcia i promocji eksportu ze środków publicznych;
3) organizowania seminariów i konferencji promocyjnych, stoisk targowych oraz spotkań z firmami, inwestorami, związkami przedsiębiorstw i izbami handlowymi;
4) zasilania informacjami rynkowymi Portalu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki, wydawania materiałów informacyjnych dla przedsiębiorstw i koordynowania przygotowywania przewodników po rynku, prowadzenia witryny internetowej z praktycznymi informacjami dla firm lokalnych i polskich.
2. WPHI współpracuje z Referatem Polityczno-Ekonomicznym Ambasady RP w Abu Dhabi w zakresie realizacji swoich zadań.
§  6. WPHI prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.).
§  7. Szczegółowy zakres zadań i tryb działania oraz organizację wewnętrzną WPHI określa regulamin organizacyjny ustalony w drodze zarządzenia Ministra Gospodarki.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).