Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1997.7.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 kwietnia 1997 r.
w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 121, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601, Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
§  1. Z dniem 15 lutego 1997 r. tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, z siedzibą w Warszawie, zwany dalej "Ośrodkiem".
§  2. Ośrodek ma zasięg ogólnopolski.
§  3.
1. Ośrodek jest państwową jednostką budżetową podporządkowaną Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, zwanym dalej "Ministrem".
2. Działalność bieżąca Ośrodka jest finansowana z części 35 – Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, z działu "Ochrona Zdrowia".
§  4. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności w zakresie oceny jakości badań wykonywanych w laboratoriach mikrobiologicznych, które uczestniczą w sprawdzianach wiarygodności badań, prowadzonych przez Ośrodek, w tym również organizowanych w ramach wymiany międzynarodowej, w celach sporządzania analiz porównawczych,
2) analizowanie danych uzyskiwanych w wyniku prowadzonej przez Ośrodek działalności oraz przygotowywanie i proponowanie rozwiązań w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywanych badań,
3) przygotowywanie i rozsyłanie ocen indywidualnych dla uczestników sprawdzianów wiarygodności badań oraz ocen zbiorczych dla Ministra,
4) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie standaryzacji metodycznej oznaczeń w diagnostyce mikrobiologicznej,
5) prowadzenie dla potrzeb realizacji polityki zdrowotnej resortu sieci informacyjnej o działających w kraju laboratoriach mikrobiologicznych z uwzględnieniem zakresu wykonywanych badań, wyposażenia, stosowanych metod i odczynników oraz monitorowania jakości,
6) organizowanie szkoleń na potrzeby laboratoriów diagnostyki mikrobiologicznej.
§  5. Ośrodkiem kieruje powoływany i odwoływany przez Ministra kierownik.
§  6. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Ministra na wniosek kierownika Ośrodka.
§  7. Do czasu wydania odrębnych przepisów zasady wynagradzania pracowników Ośrodka regulują przepisy obowiązujące w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
§  8. Kierownik Ośrodka przedstawia Ministrowi do 31 marca każdego roku kalendarzowego sprawozdanie i wnioski wynikające z pracy Ośrodka.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.