Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2019 r.

DECYZJA Nr 43
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malty

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malty, zwaną dalej "ambasadą".
2.  Siedzibą ambasady jest Valletta.
§  2.  Ambasada wykonuje funkcje konsularne na terytorium Republiki Malty.
§  3.  Statut ambasady stanowi załącznik nr 1 do decyzji.
§  4.  Wykaz mienia przekazywanego w zarząd ambasadzie oraz wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na wydatki jednorazowe określa załącznik nr 2 do decyzji.
§  5.  Do dnia 1 czerwca 2020 r. na terytorium państwa, o którym mowa w § 2, funkcje konsularne i zadania konsula określone przepisami prawa międzynarodowego oraz ustawami są wykonywane przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie - w stosunku do terytorium Republiki Malty.
§  6.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Statut Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malty

§  1. 
1.  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malty, zwana dalej "ambasadą", jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9).
2.  Siedzibą ambasady jest Valletta.
§  2. 
1.  Ambasada używa nazwy "Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malty".
2.  Ambasada może używać nazwy wymienionej w ust. 1 w tłumaczeniu na język urzędowy państwa przyjmującego, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.
§  3. 
1.  Ambasada prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związanej ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych - sekcja O, dział 84, grupa 84.2, klasa 84.21, podklasa 84.21.Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).
2.  Działalność podstawowa ambasady obejmuje wykonywanie zadań misji dyplomatycznej.
§  4.  Szczegółowy zakres zadań ambasady określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz mienia przekazywanego w zarząd Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malty oraz wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na wydatki jednorazowe

I.Mienie przekazywane w zarząd:brak
II.Środki pieniężne przeznaczone na:
1)Zakup wyposażenia urzędu oraz mieszkań:15 000,00 EUR
2)Zakup samochodów służbowych:60 000,00 EUR
3)Zakup sprzętu bezpieczeństwa:0,00 EUR
4)Zakup sprzętu informatycznego:0,00 EUR
5)Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb

obsługi konsularnej oraz instalację okablowania

strukturalnego i systemów zabezpieczenia technicznego:

738 262,00 EUR
RAZEM:813 262,00 EUR