Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2006.1.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 marca 2006 r.

DECYZJA Nr 9
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 9 marca 2006 r.
w sprawie utworzenia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) postanawia się, co następuje:
§  1.
Tworzy się Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar, zwaną dalej "ambasadą".
§  2.
Statut ambasady stanowi załącznik nr 1 do decyzji.
§  3.
Mienie znajdujące się w zarządzie ambasady określa załącznik nr 2 do decyzji.
§  4.
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaprzestaje wykonywania funkcji dyplomatycznych w Państwie Katar.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

STATUT

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar
§  1.
Ambasada używa nazwy "Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar".
§  2.
Siedzibą ambasady jest Doha.
§  3.
1.
Ambasada jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Spraw Zagranicznych.
2.
Ambasada jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
§  4.
W ambasadzie tworzy się następujące stanowiska:
1)
ambasador;
2)
zastępca kierownika placówki;
3)
stanowisko pracy ds. administracyjno-finansowych oraz prowadzenia kancelarii jawnej;
4)
sekretarz - tłumacz;
5)
kierowca;
6)
sprzątacz - ogrodnik.
§  5.
Szczegółowy tryb pracy oraz zakres zadań wykonywanych na stanowiskach, o których mowa w § 4, określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez dyrektora generalnego służby zagranicznej.
§  6.
Ambasada wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wykaz mienia przekazywanego Ambasadzie RP w Państwie Katar

Środki pieniężne przeznaczone na zakup:

1) wyposażenia urzędu, rezydencji i mieszkań - 70.000,00$

2) samochodu służbowego - 52.000,00 $

3) sprzętu informatycznego - 6.000,00 $

4) instalacji systemów bezpieczeństwa - 26.667,00 $