Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2013.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 22/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 22/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. Nr 2, poz. 49, z 2011 r. Nr 1, poz. 16 oraz z 2012 r. poz. 11).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 24 stycznia 2013 r.