Dz.Urz.KGSG.2018.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie utraty mocy zarządzenia Komedanta Głównego Straży Granicznej w sprawie tymczasowego regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informuje się, co następuje:
W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 50 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 62) z dniem 28 lipca 2018 r. utraciło moc zarządzenie nr 26 Komedanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie tymczasowego regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 29).