Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2018.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2018 r.

DECYZJA Nr 93/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie utraty mocy decyzji w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953) postanawia się co następuje:
§  1.  Traci moc decyzja nr 274/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 72).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.