Utrata mocy decyzji nr 21/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - OpenLEX

Utrata mocy decyzji nr 21/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2011.2.67

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 2011 r.

DECYZJA Nr 253/11
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie utraty mocy decyzji nr 21/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953), postanawia się, co następuje:
§  1.
Traci moc decyzja nr 21/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 24 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 80 i 87) z wyjątkiem § 2 ust. 2, który traci moc w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.