Ustanowienie Święta Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.306

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 436/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie ustanowienia Święta Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie

Departament Komunikacji Społecznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387 oraz z 2015 r. poz. 92) - ustala się, co następuje:

1.
Ustanawia się Święto Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie w dniu 30 czerwca.
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.