Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.8

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 2017 r.

DECYZJA Nr 9/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie ustanowienia Święta 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowienia Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387 oraz z 2015 r. poz. 92), ustala się, co następuje:

§  1. Ustanawia się Święto 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w dniu 25 czerwca.
§  2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.