Ustanowienie świąt wojskowych oraz sposób ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2022.108

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2023 r.

DECYZJA Nr 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia wSiłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974), w związku z § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1. 
W rodzajach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wojsk i służb ustanawia się następujące święta wojskowe:
1)
Święto Wojsk Aeromobilnych - 30 czerwca;
2)
Święto Wojsk Chemicznych - 6 czerwca;
3)
Święto Wojsk Inżynieryjnych - 16 kwietnia;
4)
Święto Wojsk Lądowych - 12 września;
5)
Święto Wojsk Łączności i Informatyki - 18 października;
6)
Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - 1 września;
7)
Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych - 17 czerwca;
8)
Święto Wojsk Radiotechnicznych - 15 października;
9)
Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii - 4 grudnia;
10)
Święto Wojsk Specjalnych - 24 maja;
11)
Święto Wojskowej Służby Prawnej - 23 listopada;
12)
Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej - 4 maja;
13)
Święto Wojskowej Służby Zdrowia - 4 kwietnia;
14)
Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury - 19 stycznia;
15)
Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych - 29 czerwca;
16)
Święto Służby Czołgowo-Samochodowej - 21 listopada;
17)
Święto Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych - 23 marca;
18)
Święto Służby Metrologii Wojskowej - 15 grudnia;
19)
Święto Służby Ruchu Lotniczego - 1 czerwca;
20)
Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki - 13 listopada;
21)
Święto Geografii Wojskowej - 23 lutego;
22)
Święto Infrastruktury Wojskowej - ostatnia niedziela września;
23)
Święto Kawalerii Polskiej - 31 sierpnia;
24)
Święto Lotnictwa - 28 sierpnia;
25)
Święto Marynarki Wojennej - ostatnia niedziela czerwca;
26)
Święto Terenowych Organów Wykonawczych - 27 października;
27)
Święto Żandarmerii Wojskowej - 13 czerwca;
28)
Dzień Podchorążego - 29 listopada;
29)
Dzień Kadeta - 21 maja;
30)
Święto Transportu Wojskowego - 22 listopada;
31)
Święto Wojsk Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej - 16 maja;
32)
Święto Wojsk Obrony Terytorialnej - 27 września;
33)
Święto Służby Mundurowej - 15 listopada;
34)
Święto Żołnierza Rezerwy - 10 października;
35)
Święto Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni - 3 lipca;
36) 1
 Święto Służby Środków Bojowych - 13 listopada;
37) 2
 Święto Współpracy Cywilno-Wojskowej - 6 lipca.
§  2. 
1. 
Przedsięwzięcia organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego i innych świąt wojskowych mają na celu uczczenie tradycji, chwały i sławy oręża polskiego oraz podkreślenie więzi łączących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej ze społeczeństwem i promowanie współpracy cywilno-wojskowej.
2. 
Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych, o których mowa w § 1, mogą być organizowane uroczystości centralne oraz uroczystości w garnizonach i jednostkach wojskowych.
3. 
Z okazji Święta Wojska Polskiego organizuje się uroczystą odprawę wart lub uroczystą zmianę posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, według scenariusza określonego w ceremoniale wojskowym.
4. 
Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych mogą być zorganizowane i przeprowadzone:
1)
uroczyste capstrzyki, zbiórki i apele w garnizonach i jednostkach wojskowych, podczas których odczytuje się rozkazy (decyzje) o mianowaniu na kolejne stopnie wojskowe i udzieleniu wyróżnień oraz dokonuje się ceremonii wręczenia orderów, odznaczeń, medali i odznak;
2)
uroczystości o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym lub religijnym, w szczególności apele pamięci (poległych);
3)
defilady, parady wojskowe, pokazy stacjonarne i dynamiczne sprzętu wojskowego, wyszkolenia i musztry paradnej;
4)
festyny i pikniki żołnierskie, dni otwartych koszar oraz przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym;
5)
poczęstunki okolicznościowe;
6)
przedsięwzięcia w ramach programu "Żołnierska Pamięć", w szczególności porządkowanie otoczenia miejsc pochówku żołnierzy polskich;
7)
ceremonie składania wieńców i wiązanek w miejscach chwały oręża polskiego.
5. 
Przedsięwzięcia organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego i innych świąt wojskowych mogą być przeprowadzone w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień święta.

Termin ich przeprowadzenia ustala dowódca garnizonu lub jednostki wojskowej.

6. 
Jednostki wojskowe, które nie mają ustanowionego święta, obchodzą je w dniu święta rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wojsk, służb lub nadrzędnego związku organizacyjnego.
7. 
W przypadku zbieżności lub bliskości dni świąt wojskowych, o których mowa w § 1, uroczystości organizowane z okazji tych świąt mogą być zorganizowane w jednym terminie.

Dopuszczalne jest również organizowanie w jednym terminie wspólnych obchodów świąt jednostek wojskowych stacjonujących w tym samym garnizonie.

8. 
Na uroczystości organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych mogą być zapraszani przedstawiciele: władz państwowych, samorządowych i wojskowych, innych służb mundurowych, jednostek organizacyjnych sił zbrojnych państw obcych, uczelni, szkół, duchowieństwa, organizacji pozarządowych skupiających kombatantów i weteranów działań poza granicami państwa, w tym kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Krzyża Wojskowego oraz byłych żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz harcerzy i grup rekonstrukcji historycznej.
9. 
Podczas Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych dopuszczalny jest udział w uroczystościach pododdziałów lub pojedynczych żołnierzy w strojach historycznych.
10. 
W dniu Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych dowódca jednostki wojskowej może zarządzić inną organizację czasu służby (pracy), uwzględniając organizowane przedsięwzięcia.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 23 kwietnia 2022 r.
1 § 1 pkt 36 dodany przez § 1 decyzji nr 67/MON z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MON.2023.78) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 czerwca 2023 r.
2 § 1 pkt 37 dodany przez § 1 decyzji nr 67/MON z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz.Urz.MON.2023.78) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 czerwca 2023 r.