Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2013.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia polskiej części Rady Programowej Polsko-Rosyjskiego Forum Dialogu Obywatelskiego oraz nadania jej regulaminu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się polską część Rady Programowej Polsko-Rosyjskiego Forum Dialogu Obywatelskiego, zwaną dalej "polską częścią Rady".
2. Polska część Rady działa na rzecz wypełniania misji Polsko-Rosyjskiego Forum Dialogu Obywatelskiego, tj. wzmocnienia dialogu między społeczeństwami Polski i Federacji Rosyjskiej oraz umacniania procesu zbliżenia i porozumienia miedzy obu narodami na wszystkich szczeblach kontaktów międzyludzkich, a w szczególności organizuje spotkania przedstawicieli różnorodnych środowisk opiniotwórczych obu krajów oraz przygotowuje rekomendacje dla Ministra Spraw Zagranicznych dotyczące rozwijania stosunków polsko-rosyjskich.
§  2.
1. W skład polskiej części Rady wchodzą:
1) Przewodniczący - powoływany i odwoływany w drodze decyzji Ministra Spraw Zagranicznych;
2) członkowie - powoływani i odwoływani w drodze decyzji Ministra Spraw Zagranicznych, na wniosek Przewodniczącego.
2. Przewodniczący polskiej części Rady może zapraszać do udziału w jej pracach, z głosem doradczym, przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz innych urzędów, instytucji i organizacji.
§  3. Polska część Rady działa na podstawie niniejszego zarządzenia oraz regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).

ZAŁĄCZNIK

Regulamin polskiej części Rady Programowej Polsko - Rosyjskiego Forum Dialogu Obywatelskiego

1. Celem działalności Forum Dialogu Obywatelskiego jest ożywienie dialogu między społeczeństwami Polski i Federacji Rosyjskiej oraz umacnianie procesu zbliżenia i porozumienia między obu narodami.

2. Dla urzeczywistnienia tej idei Rada Programowa Forum organizuje regularne spotkania przedstawicieli różnorodnych środowisk opiniotwórczych obu krajów. Spotkania te mają charakter cykliczny.

3. Forum funkcjonuje pod patronatem Ministrów Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

4. W procesie realizacji celu wymienionego w pkt. 1 polska część Rady Programowej Forum szczególną uwagę zwróci na:

1) karty wspólnej, choć często odmiennie rozumianej, historii narodów polskiego i rosyjskiego - zarówno elementy łączące, jak i dzielące;

2) budowę porozumienia między Polakami i Rosjanami na tle współczesnych wyzwań w integrującej się Europie oraz na obszarze Europy Wschodniej;

3) rolę Polski i Rosji we współczesnym świecie;

4) tworzenie właściwego klimatu dla współpracy gospodarczej, kształtowania dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy lokalnej.

5. Członkowie polskiej części Rady Programowej w działalności Forum zwrócą szczególną uwagę na włączenie młodego pokolenia w proces zbliżenia między narodami polskim i rosyjskim.

6. Polska część Rady Programowej może udzielać rekomendacji inicjatywom społecznym podejmowanym w ramach uzgodnionej problematyki oraz wspierać je w zakresie poszukiwania źródeł finansowania.

7. Polska część Rady Programowej ustala tematykę spotkań. Przewodniczący polskiej części Rady Programowej może zaprosić do udziału w spotkaniu osoby nie należące do Rady, będące jednak ekspertami w zaproponowanej dziedzinie, w tym przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich.

8. Spotkania Polsko-Rosyjskiego Forum Dialogu Obywatelskiego organizowane są przez Radę Programową Forum przy wsparciu organizacyjnym Ministerstw Spraw Zagranicznych obu krajów, co do zasady - naprzemiennie. Spotkania Forum odbywają się raz w roku. Koszty działalności polskiej części Forum zostaną pokryte ze środków budżetowych przeznaczonych na zadania Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.