Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.91

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Ministerstwie Zdrowia ustanawia się Pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
§  2.  Na funkcję Pełnomocnika wyznacza się Panią Małgorzatę Janas-Kozik.
§  3. 
1.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem leczenia uzależnień;
2) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2.  Minister właściwy do spraw zdrowia upoważnia Pełnomocnika do uczestniczenia w pracach Rady do spraw Zdrowia Psychicznego.
§  4.  Pełnomocnik przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:
1) informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 3 ust. 1;
2) propozycje w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5. 
1.  Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 3 ust. 1, we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces reformy i rozwój opieki psychiatrycznej, podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także z konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii i konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
2.  Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy wsparciu merytoryczno-organizacyjnym Pani Doroty Surma-Kuś - Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.
§  6.  Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w tym przy przygotowywaniu analiz, ocen i wniosków o których mowa w § 4 pkt 1, zgodnie z ich kompetencjami określonymi w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 12, 37, 56 i 77).
§  7.  W celu realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1, Pełnomocnik może podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi zaangażowanymi w rozwój opieki psychiatrycznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  8.  Obsługę Pełnomocnika w zakresie realizacji jego zadań zapewnia Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.
§  9.  Pełnomocnikowi oraz osobie, o której mowa w § 5 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z realizacją powierzonych zadań, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
§  10.  Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).