Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Ministerstwie Zdrowia ustanawia się Pełnomocnika do spraw reformy w psychiatrii, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
§  2. 
Na funkcję Pełnomocnika wyznacza się Pana Marka Balickiego.
§  3. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem leczenia uzależnień;
2)
koordynacja realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie reformy opieki psychiatrycznej;
3)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia.
2. 
Minister Zdrowia upoważnia Pełnomocnika do uczestniczenia w pracach Rady ds. Zdrowia Psychicznego.
§  4. 
Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Zdrowia:
1)
informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 3 ust. 1;
2)
propozycje w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki psychiatrycznej.
§  5. 
Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 3 ust. 1, we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces reformy i rozwój opieki psychiatrycznej, podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także z konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii i konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
§  6. 
Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie z ich kompetencjami określonymi w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 12, 37 i 56).
§  7. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1, Pełnomocnik może podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi zaangażowanymi w reformę i rozwój opieki psychiatrycznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
§  8. 
Obsługę Pełnomocnika w zakresie realizacji jego zadań zapewnia Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.
§  9. 
Pełnomocnikowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z realizacją powierzonych zadań, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
§  10. 
Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Minister Zdrowia.
§  11. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).